Запрошення до публікації

2019-10-06

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Оголошено набір статей

до чергового випуску наукового фахового видання

 

«ВІСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ПРАВОЗНАВСТВО»

 

ТОМ 24, ВИПУСК 2 (35)/2019.

 

Статті до друку приймаються до 15 листопада  2019 р. включно. Публікація журналу планується до 10 грудня (електронна версія) та до 20 грудня (паперова версія). Авторам з інших міст/країн розсилка паперових примірників журналу відбувається за рахунок редакції. 

 

 

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України згідно з рішенням АК МОН  України №1021 від 07.10.2015 р.

 

Наукове фахове видання «Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство»  індексується в міжнародній науко метричній базі даних Index Copernicus International Journals Master List, а також в базах: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського;  Google Академія; Ulrich’s Periodicals Directory;  ResearchBib.

 

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

 

Наукові статті мають бути оформлені згідно з встановленими вимогами. Обсяг статті: 10-20 сторінок.

Вартість публікації становить:

1) для співробітників та аспірантів ОНУ імені І. І. Мечникова – 30 грн за сторінку;

2) для авторів з інших ВУЗів України – 40 грн за сторінку;

3) автори, які мають науковий ступінь доктора наук, звільняються від сплати за публікацію.

Всі статті проходять подвійне сліпе рецензування та перевірку на їх відповідність встановленим вимогам, а також обов’язкову перевірку на плагіат. Після проходження відповідної перевірки автору надсилаються реквізити для здійснення оплати за публікацію статті. 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

Стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

  1. УДК
  2. Ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада.
  3. 3.  Назва наукової установи (в т.ч. відділу, кафедри), поштова адреса, телефон для співпраці з авторами.
  4. Назва статті  (повинна точно відбивати зміст праці, містити ключові слова, але не більше 10 повнозначних слів).
  5. Анотація мовою оригіналу праці (коротка стисла характеристика змісту праці, не менше 50 повнозначних слів).
  6. Ключові слова (не більше 5).

7. Текст статті, оформлений відповідно до вимог, які містяться в Постанові ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. (включає постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повторним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Технічні вимоги: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal). Поля по20 мм.

8. Список літератури слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

9. Резюме – короткий висновок з основними положеннями обсягом не менше 1800 знаків разом із ключовими словами англійською мовою, а також російською/українською мовами (в залежності від мови оригіналу статті). Відповідно до мови в резюме подаються також ініціали, прізвище автора, назва організації за місцем роботи чи навчання, її поштова адреса, назва статті.

 

        Для аспірантів та здобувачів необхідна рецензія наукового керівника або іншої особи, яка має науковий ступінь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ:

А. В. Смітюх

кандидат юридичних наук, доцент

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

кафедра адміністративного та господарського права

Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

 

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ РЕЙДЕРСТВА У КОНТЕКСТІ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ ПОГЛИНАННЯ ТА ЗАГАРБАННЯ

 

У статті досліджуються …

Ключові слова:

 

Постановка проблеми. текст …..

Аналіз останніх досліджень і публікацій. текст …..

Мета статті. текст …..

Виклад основного матеріалу. текст ….

Висновки. текст ……

 

Список літератури

 

А. В. Смитюх

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,

кафедра административного и хозяйственного права

Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

 

ПОНЯТИТЕ И ПРИЗНАКИ РЕЙДЕРСТВА В КОНТЕКСТЕ СМЕЖНЫХ ПОНЯТИЙ ПОГЛОЩЕНИЯ И ЗАХВАТА

Резюме

Предметом исследования в  статье является…

Ключевые слова:

 

A. V. Smityukh

Odessa I. I. Mechnikov National University,

The Department of Administrative and Commercial Law

Frantsuzskiy boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

 

THE NOTION AND CHARACTERISTICS OF RAIDING wITHIN

THE CONTEXT OF RELATED NOTIONS OF TAKEOVER

AND SEIZURE OF PROPERTY

Summary

The present article

Key words:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація:

к.ю.н., доцент Левенець Анжела Вікторівна (відповідальний секретар),    

місцезнаходження: м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, гуманітарний корпус ОНУ імені І.І. Мечникова, каф. №31

тел. 066 147 50 58,   048 795 40 26 

e-mail: angel1lev@ukr.net