Анонси

Набір статей до чергового номеру журналу

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Оголошено набір статей

до чергового випуску наукового фахового видання

 

«ВІСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА. СЕРІЯ «ПРАВОЗНАВСТВО»

ТОМ 23, ВИПУСК 2 (33)/2018,

присвяченого 20-річчю заснування економіко-правового факультету.

 

ПРИЙОМ СТАТЕЙ ТРИВАЄ  ДО  25 ЖОВТНЯ  2018 р.

 

ЕЛЕКТРОНА ВЕРСІЯ ЖУРНАЛУ БУДЕ ОПУБЛІКОВАНА

ДО 15 ЛИСТОПАДА,

ДРУКОВАНА ВЕРСІЯ – ДО 30 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ.

 

 

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

 

Наукові статті мають бути оформлені згідно з встановленими вимогами. Обсяг статті: 10-20 сторінок.

Вартість публікації становить:

1) для співробітників та аспірантів ОНУ імені І.І. Мечникова – 30 грн за сторінку;

2) для авторів з інших ВУЗів України – 40 грн за сторінку;

3) автори, які мають науковий ступінь доктора наук, звільняються від сплати за публікацію.

Всі статті проходять попереднє рецензування та перевірку на їх відповідність встановленим вимогам, а також обов’язкову перевірку на плагіат. Після проходження відповідної перевірки автору надсилаються реквізити для здійснення оплати за публікацію статті. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

Стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

  1. УДК
  2. Ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада.
  3. 3.  Назва наукової установи (в т.ч. відділу, кафедри), поштова адреса, телефон для співпраці з авторами.
  4. Назва статті  (повинна точно відбивати зміст праці, містити ключові слова, але не більше 10 повнозначних слів).
  5. Анотація мовою оригіналу праці (коротка стисла характеристика змісту праці, не менше 50 повнозначних слів).
  6. Ключові слова (не більше 5).

7. Текст статті, оформлений відповідно до вимог, які містяться в Постанові ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. (включає постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повторним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Технічні вимоги: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal). Поля по20 мм.

8. Список літератури слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

9. Резюме (короткий висновок з основними положеннями до 150 повнозначних слів) і ключові слова: 1) російською мовою – для україномовних текстів, українською – для російськомовних 2) англійською мовою). Відповідно до мови в резюме подаються також ініціали, прізвище автора, назва організації за місцем роботи чи навчання, її поштова адреса, назва статті.

 

        Для аспірантів та здобувачів необхідна рецензія наукового керівника або іншої особи, яка має науковий ступінь.

 

Контактна інформація:

к.ю.н., доцент Левенець Анжела Вікторівна (відповідальний секретар),    

місцезнаходження: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 24/26, гуманітарний корпус ОНУ імені І.І. Мечникова, каф. №31

тел. 066 147 50 58,   048 795 40 26 

e-mail: angel1lev@ukr.net

 

 

 

 

 

 
Опубліковано: 2018-09-27
 
1 - 1 з 1 результатів