DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2017.1(30).126535

Умови вступу у «фактичний шлюб»

Ю. О. Пилипенко

Анотація


У статті проведено аналіз формальних та матеріальних умов вступу в шлюб згідно з діючим сімейним законодавством. Зроблено висновки щодо необхідності застосування аналогії права до умов вступу у фактичні шлюбні відносини стосовно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу.


Ключові слова


шлюб; фактичний шлюб; проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу; умови вступу в шлюб.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сімейний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 10.01.2002 № 2947‑III — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947–14. — Назва з екрана.

Иоффе О. С. Советское гражданское право [Текст] : курс лекций. Ч. 3. — Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. — 347 с.

Антокольская М. В. Семейное право [Текст] : учебник. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2000. — 336 с.

Дахно І. І. Міжнародне приватне право [Електронний ресурс] : навчальний посібник. — 2-ге, вид. — К., 2004. — 312 с. — Режим доступу : http://www.vuzllib.su/books/1162Міжнародне_приватне_право/78–5.3.1._Матеріальні_та_формальні_умови_укладення_ шлюбу. — Назва з екрана.

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя [Електронний ресурс] : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21.12.2007. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0011700–07. — Назва з екрана.