DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.2(33).146767

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

О. В. Гаран

Анотація


У статті висвітлені  актуальні  питання, пов’язані з науковим розумінням категорії «державне регулювання економічної конкуренції» в національній економіці  України через призму дослідження мети та ролі державного регулювання в зазначеній сфері; визначення системи учасників конкурентного середовища.

Акцентована увага на тому,  що одне із  головних завдань держави в економіці – створення  здорового конкурентного середовища, а розвиток та вдосконалення інституційного та правового поля регулювання конкуренції – один із дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності національної економіки.


Ключові слова


економічна конкуренція, державне регулювання, економіка, конкурентне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Річний звіт Антимонопольного комітету за 2017р. URL : https: //drive.google.com/file/d/1Zp-gojNksXXfkf9rTtGMm4fQxf50jb27/view (дата звернення: 10.10.2018).

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu (дата звернення: 10.10.2018).

Шишка Р. Б., Джумагельдієва Г. Д. Державний регуляторний вплив на відносини конкуренції в Україні. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/viewFile/8224/9835 (дата звернення: 10.10.2018).

Ансофф И. Стратегическое управление СПб.: Терра, 2001. 574 с.

Портер М. Международная конкуренция : пер. с англ. / М. Портер. М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюктуры. М.: Прогресс, 1982. 456 с.

Корчак Н. М. Державне регулювання відносин конкуренції в Україні (господарсько-правовий аспект): монографія. К.: Національна академія прокуратури України, 2014. 336 с.

Бакалінська О. О. Конкурентне право. Навчальний посібник. Київ, 2009. 380 с.

Бакай В. Й Конкурентоспроможність підприємства. URL: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1311&T=02&lng=1&st=0 (дата звернення: 10.10.2018).

Осінська О. Б. Теоретичні концепції соціального ринкового господарства. Науковий вісник НЛТУ України, 2009 ,19.7, 186 –192.

Юдіцький О. Л. Правові засади економічної конкуренції як об’єкта державного регулювання. URL: http: //academy.gov.ua/ej/ej12/ txts/10yolodr.pdf (дата звернення: 10.10.2018).

Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту економічної конкуренції та удосконалення процедур контролю за концентрацією суб’єктів господарювання: Закон України від 09.11.2017 р. № 2195-VIII, URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2195-19 (дата звернення: 10.10.2018).

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001№ 2210-III. Відомості Верховної Ради України, 2001, № 12, Ст.64.

Про санкції: Закон України № . 1644-VII. від 14.08.2014р. Відомості Верховної Ради, 2014, № 40, Ст. 2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1644-18. (дата звернення: 10.10.2018).

The Global Competitiveness Report 2018. URL: https://www.weforum.org/ reports/the-global-competitveness-report-2018 (дата звернення: 10.10.2018).