СУЧАСНИЙ СТАН РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. В. Гаран Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.2(33).146767

Ключові слова:

економічна конкуренція, державне регулювання, економіка, конкурентне середовище

Анотація

У статті висвітлені  актуальні  питання, пов’язані з науковим розумінням категорії «державне регулювання економічної конкуренції» в національній економіці  України через призму дослідження мети та ролі державного регулювання в зазначеній сфері; визначення системи учасників конкурентного середовища.

Акцентована увага на тому,  що одне із  головних завдань держави в економіці – створення  здорового конкурентного середовища, а розвиток та вдосконалення інституційного та правового поля регулювання конкуренції – один із дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Біографія автора

О. В. Гаран, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

The Department of Administrative and Commercial Law

Посилання

Річний звіт Антимонопольного комітету за 2017р. URL : https: //drive.google.com/file/d/1Zp-gojNksXXfkf9rTtGMm4fQxf50jb27/view (дата звернення: 10.10.2018).

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu (дата звернення: 10.10.2018).

Шишка Р. Б., Джумагельдієва Г. Д. Державний регуляторний вплив на відносини конкуренції в Україні. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/viewFile/8224/9835 (дата звернення: 10.10.2018).

Ансофф И. Стратегическое управление СПб.: Терра, 2001. 574 с.

Портер М. Международная конкуренция : пер. с англ. / М. Портер. М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюктуры. М.: Прогресс, 1982. 456 с.

Корчак Н. М. Державне регулювання відносин конкуренції в Україні (господарсько-правовий аспект): монографія. К.: Національна академія прокуратури України, 2014. 336 с.

Бакалінська О. О. Конкурентне право. Навчальний посібник. Київ, 2009. 380 с.

Бакай В. Й Конкурентоспроможність підприємства. URL: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1311&T=02&lng=1&st=0 (дата звернення: 10.10.2018).

Осінська О. Б. Теоретичні концепції соціального ринкового господарства. Науковий вісник НЛТУ України, 2009 ,19.7, 186 –192.

Юдіцький О. Л. Правові засади економічної конкуренції як об’єкта державного регулювання. URL: http: //academy.gov.ua/ej/ej12/ txts/10yolodr.pdf (дата звернення: 10.10.2018).

Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту економічної конкуренції та удосконалення процедур контролю за концентрацією суб’єктів господарювання: Закон України від 09.11.2017 р. № 2195-VIII, URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2195-19 (дата звернення: 10.10.2018).

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001№ 2210-III. Відомості Верховної Ради України, 2001, № 12, Ст.64.

Про санкції: Закон України № . 1644-VII. від 14.08.2014р. Відомості Верховної Ради, 2014, № 40, Ст. 2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1644-18. (дата звернення: 10.10.2018).

The Global Competitiveness Report 2018. URL: https://www.weforum.org/ reports/the-global-competitveness-report-2018 (дата звернення: 10.10.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-07

Номер

Розділ

Адміністративне право, господарське право і процес