DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.2(33).146788

ПРИЧИНИ ТА МОТИВИ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНОМУ ПЕРЕСЛІДУВАННЮ

Д. А. Патрелюк

Анотація


Стаття присвячена усуненню неузгодженності у використанні термінів «причина» та «мотив» протидії кримінальному переслідуванню, яка має місце у криміналістичній літературі, присвяченій даній тематиці. Так, аналогічні за змістом явища (дії, рішення, факти), котрі ініціюють появу відносин протидії, різними вченими називаються по-різному: в одному випадку причинами, в іншому – мотивами.

На основі аналізу судово-слідчої практики та докринальних джерел охарактеризовано особливі ознаки причин та мотивів протидії кримінальному переслідуванню, надано визначення їх понять.


Ключові слова


кримінальне переслідування; протидія кримінальному переслідуванню; причина протидії; мотив протидії; передумова протидії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Александренко О. В. Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню : дис. … канд. юрид. наук 12.00.09 / Олена Віталіївна Александренко. К. 2004. 253 с.

Бутырская А. В. Преодоление противодействия уголовному преследованию при расследовании дел о создании преступного сообщества (преступной организации) как элемент частной криминалистической методики расследования преступлений / А. В. Бутырская, Е. А. Лушин. Вектор науки ТГУ. 2014. № 4(30). С. 80-83.

Келли К. М. Запугивание потерпевших и свидетелей. Исследование проблемы и результаты. Зарубежный опыт правового регулирования и практика его применения по вопросам защиты участников уголовного судопроизводства. М., 2000. С. 227.

Справа № 1-18/11, завершена 09.09.2011, знаходиться в архіві Овруцького районного суду Рівненської області.

Бибиков А. А. Противодействие расследованию преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, и криминалистические методы его преодоления : дисс. … канд. юрид. наук. 12.00.09 / Александр Александрович Бибиков. Тула, 2005. 208 с.

Нецкин И. В. Противодействие расследованию таможенных преступлений, криминалистические средства и методы его преодоления: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2001. 186 с.

Хараев А. А. Преодоление противодействия расследованию преступлений против собственности: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Нальчик, 2005. 205 с.

Коптяева А. В. Противодействие расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и криминалистические средства и методы его преодоления : автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Тюмень, 2011. 19 с.

Шехавцов Р. М. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів і засоби їх подолання (за матеріалами) кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинним організаціями: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. К., 2003. 20 с.

Закатов А. А. Ложь и борьба с нею. Волгоград: Ниж.-Волж. изд-во, 1984. 191 с.

Ляхненко А. А. Проблемы преодоления противодействия в ходе расследования вымогательства, совершенного организованными преступными группами : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Краснодар, 2005. 247 с.

Карагодин В. Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.09. Екатеринбург, 1992. 388 с.

Косынкин А. А. Преодоление противодействия расследованию преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2012. 24 с.

Тишутина И. В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): автореф. дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2013. 47 с.

Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. М.: юрид. лит., 1976. 112 с.

Вікіпедія – вільна енциклопедія URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87 %D0%B8%D0%BD%D0%B0 (дата звернення: 20.10.2018).

Социальная психология / Под общ. ред. Г. П. Предвечного, Ю. А. Шерковина. Москва: Политиздат, 1975. 319 с.

Федоренко А. Ю. Криминалистическая техника в предупреждении и пресечении противодействия раскрытию и расследованию преступлений : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2001. 213 с.

Справа № 755/18950/15-К, завершена 07.06.2018, знаходиться в архіві Верховного Суду України.

Бушинская М. Г. Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничества: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2006. 211 с.

Справа № 541/659/18, завершена 06.08.2018, знаходиться в архіві Апеляційного суду Полтавської області.