ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ЯК ФІНАНСОВА ПОСЛУГА

Автор(и)

  • С. С. Святошнюк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.2(33).146900

Ключові слова:

електронні гроші, фінансова послуга, фінансовий актив

Анотація

Статтю присвячено дослідженню поняття електронних грошей як фінансової послуги. Розглядаються основні наукові підходи до визначення поняття електронних грошей. Вивчається питання про особливості правового регулювання випуску та використання електронних грошей у Європейському Союзі. Вносяться пропозиції з удосконалення вітчизняного законодавства у відповідній частині.

Біографія автора

С. С. Святошнюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

The Department of Civil Law Disciplines

Посилання

Иванов В. В., Соколов Б. И. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2003.624 с.URL: http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/opredelenie-elektronnyih-deneg-33260.html(дата звернення: 23.10.2018).

Про започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними: Директива 2009/110/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.09.2009 р., що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС, та скасовує Директиву 2000/46/ЄС. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a18 (дата звернення: 23.10.2018).

Про платіжні послуги на внутрішньому ринку: Директива 2007/64/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 13 листопада 2007 року, що вносить зміни до Директив 97/7/ЄC, 2002/65/ЄC, 2005/60/ЄC та 2006/48/ЄC та припиняє дію Директиви 97/5/ЄC. Офіційний вісник ЄС L 319/1 від 5.12.2007 року.

Про затвердження Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 р.: Постанова Правління НБУ від 18.06.2015 року, за станом на 16.01.2017 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15 (дата звернення: 23.10.2018).

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 року, за станом на 04.06.2017 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 (дата звернення: 23.10.2018).

Про електронні гроші в Україні: Положення Правління НБУ від 4.11.2010 року. Постанова Правління НБУ. 2010. №480. 56 с.

Шимон С. І. Електронні гроші: форма грошей чи майнові права вимоги?// Юридична Україна. 2015. № 9. С. 36-41.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України: Закон України від 12.07.2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2002. №1.Ст. –1.

Березина М. П. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики / М. П. Березина. М.: Консалт-Банкир, 1997. 294 с.

Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2001. 124 с.

Survey of Developments in Electronic Money and Internet and Mobile Payments. Bank for International Settlements. Basle, 2004. 216 p.

Про започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами та пруденційний нагляд за ними: Директива 2000/46/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 18 вересня 2000 року. Офіційний вісник ЄС L 319/1 від 20.10.2000 року.

Шарп У. Инвестиции // У. Шарп, Г. Александер: Пер. с англ. М.: ИНФРА М, 1997. 1024 с.

Анфигенов О. В. Бухгалтерский учет и аудит финансовых активов коммерческих организаций // О.В. Анфигенов: автореф. дис. к.э.н. Саратов, 2009. 17 с.

Зомчак Л. М. Моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища // Л. М. Зомчак: автореф. дис. к.е.н. Львів, 2007. 24 с.

Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму: Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.10.2005 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_774 (дата звернення: 23.10.2018).

Про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ: Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14.06.2006 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_862 (дата звернення: 23.10.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-10

Номер

Розділ

Цивільне та земельне право