DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).185890

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

А. В. Levenets, О. В. Lotysh

Анотація


У статті розглядаються питання міжнародно-правового регулювання права на безпечну медичну допомогу як одного з найважливіших і неоднозначних прав людини в сучасному світі. Особливу увагу приділено питанням співвідношення положень універсальних і регіональних міжнародних документів в галузі права на медичну допомогу, більш детально проаналізовані положення Декларації прав пацієнтів в Європі 1994 року і Європейської хартії прав пацієнтів 2002 року як визначальних міжнародно-правових актів у галузі медичних прав людини в європейських державах. Також розглянуті окремі положення Конвенції про захист прав і гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології та медицини: Конвенції про права людини та біомедицину в контексті забезпечення безпеки медичних досліджень і дослідів для здоров'я людини.


Ключові слова


безпечна медична допомога, міжнародні стандарти права на медичну допомогу, права пацієнта, захист прав пацієнтів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 року з наст. змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 17.09.2019).

Віткова В. С. Конституційне право на медичну допомогу та його юридичне забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.02. Ужгород, 2017. 18 с.

Загальна декларація прав людини, прийнята на Генеральній Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/995_015 (дата звернення: 17.09.2019).

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 17.09.2019).

Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я, прийнятий 22 липня 1946 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_599 (дата звернення: 17.09.2019).

Конвенція про медичну допомогу і допомогу у випадку хвороби, прийнята 25 червня 1969 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/993_184/ed19720527 (дата звернення: 17.09.2019).

Козаченко Ю. А. Компаративний аналіз джерел міжнародно-правового регулювання прав пацієнта. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_82 (дата звернення: 17.09.2019).

Шишацька Н. Ф. Права пацієнтів у міжнародних документах. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2013. №4 (58). С.84-86.

Декларація ВООЗ про політику в галузі дотримання прав пацієнта в Європі. Європейська консультативна нарада ВООЗ із прав пацієнта. Амстердам, 1994 р. URL:www.who.int/genomics/public/ eu_declaration 1994.pdf (дата звернення: 17.09.2019).

Європейська хартія прав пацієнтів від 15.11.2002 р. URL: http://cop.health-rights.org/ru/teaching/51/European-charter-of-patient-s-rights (дата звернення: 17.09.2019).

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину. Ов'єдо, 4 квітня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_334 (дата звернення: 17.09.2019).

Швець Ю. Ю. Міжнародні стандарти конституційного права особи на охорону здоров’я та їх врахування у Конституції України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. Випуск. 53. Том 1. С. 69-73. С. 72.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.