ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК НЕГЛАСНОЇ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ

Автор(и)

  • І. V. Servetsky Національна академія Служби Безпеки України, кафедра спеціальних дисциплін, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).186014

Ключові слова:

негласна слідча (розшукова) дія, спостереження, контррозвідувальна діяльність, оперативно-розшукова діяльність, публічно-доступне місце

Анотація

У статті здійснено аналіз особливостей такої негласної слідчої дії, як спостереження за особою, річчю або місцем в публічно-доступному місці. Зазначено, що спостереження як пізнавальний захід здійснюється оперативними та слідчими підрозділами з метою попередження, розкриття та розслідування злочинів. Спостереження здійснюється у публічно доступних місцях та у громадських місцях із застосуванням фото -, кіно - і відеозйомки, оптичних і радіоприладів, інших технічних засобів. Спостереження як негласна слідча (розшукова) дія здійснюється відносно всіх осіб, за виключенням окремої категорії осіб, зазначених у Кримінальному процесуальному кодексі України (ст. 480 КПК України) тощо. Розглядаються основні історичні аспекти розвитку спостереження як розшукової дії, а також тенденції нормативного регулювання цього виду слідчих дій на сучасному етапі.

Посилання

Сучасний тлумачний словник української мови. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. С. 562.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13 квітня 2012 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 10.11.2019).

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992. Відомості Верховної Ради України. № 22. ст. 303.

Про контррозвідувальну діяльність: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 12. ст.89.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково практичний коментар. За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. К., 2012. 1124 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково – практичний коментар: у 2 т.: О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. / За ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Х.: Право, 2012. 768 с.

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального Кодексу України. В. М. Тертишнік. Алерта, 2017. 824 с.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980). Т.9. 1978. С.357.

Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Ред. кол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. К.: Наук. думка, 1983. (Словники України). Т.5: Р-Т, / Уклад. Р.В. Болдирєв та ін. 2006. 302 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [ уклад. і голов. ред. В.Г. Бусел]. Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. 1425 с.

Новий тлумачний словник української мови у 4-х т. Т.1. Уклад. В. В. Яременко, О М. Сліпушко. К.: «Аконіт», 2000. 910 с.

Новий тлумачний словник української мови у 4-х т. Т.3. Уклад. В. В. Яременко, ОМ. Сліпушко. К.: «Аконіт», 2000. 927 с.

Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. 896 с.

Спірін Л. Ф. Педагогічний експеримент у галузі виховання. В кн. Методи педагогічного дослідження / Ред. В.І. Журавльов. М.: Просвіта, 1972, С. 34-61.

Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: підручник / М. Т. Білуха. К.: АБУ, 2002. 480 с

Петрова І. В. Проектування в соціально-культурній сфері: Навчальний посібник. К.: Вид-во КНУКіМ, 2007. С.250-251.

Маркетинг: навчальний посібник для студентів вузів / Е. В. Мінько, Н. В. Карпов М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. 351 с.

Ситник Г. П. Оптимізація цивільно-військових відносин – важливе завдання управління національною безпекою / Г. П. Ситник. Вісник УАДУ. 2003. № 3. С. 326-332.

Кримінологія: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / За ред. Пазюка О. Г. К., 2002.

Шендрик В. В. Історично-правовий аспект розвитку візуального спостереження. Право і безпека: науковий журнал. 2009. №3.

Коваль А. А. Історико-правовий аналіз розвитку законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. №2. С.205-209.

Жалдак І. С. Еволюція спостереження за особою, річчю або місцем як засобу збирання доказів у вітчизняному кримінальному провадженні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.2014. Вип. 1. С. 327-334. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2014_1_41 (дата звернення: 10.11.2019 року).

Тагієв Р. С. Генезис становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 2015. Вип. 2. С. 295-303. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_2_36

Козаченко І. П. Візуальне спостереження. Юридична енциклопедія. К.: Вид «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1998. 495 с.

Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст.356.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність