ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • V. А. Grishchenko Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра екологічного права, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).186023

Ключові слова:

екологізація виробництва, охорона навколишнього природного середовища, сільськогосподарське виробництво, використання земель

Анотація

Ведення сільського господарства передбачає існування тісного зв’язку між економічною діяльністю та охороною навколишнього природного середовища. Це зумовлює необхідність дослідження напрямів екологізації розвитку сільськогосподарського виробництва, метою якої є зниження  негативного впливу на навколишнє природне середовище, покращення якості сільськогосподарської продукції, дотримання природоохоронних вимог у процесі її виробництва. У статті окреслюються поняття екологізації сільськогосподарського виробництва, визначаються межі подальшої екологізації аграрного виробництва, аналізуються нормативно-правові акти, які забезпечують проведення екологізації сільськогосподарського виробництва, та визначаються проблеми, які перешкоджають даному процесу.

Біографія автора

V. А. Grishchenko, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра екологічного права

студентка

Посилання

Попович І. І. Словник екологічних термінів. Акрешори: Писаний Камінь, 2010. URL: https://evrika.if.ua/740/ (дата звернення: 30.09.2019).

Трегобчук В. М. Ландшафтно-екологічне районування території Украї-ни. Вісник аграрної науки. 1999. №5. С. 50-56.

Курман Т. В. Екологізація традиційного сільськогосподарського виробництва як засіб забезпечення його сталого розвитку: правові аспекти. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 4. 2018. С. 95-99.

Оверковська Т. К. Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва. Підприємство, господарство і право. 2018. № 6/2018. С. 136-141. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/24.pdf. (дата звернення: 11.10.2019).

Кравець Н. В. Екологізація аграрного виробництва як принцип аграрного права: дис. канд. юр. наук: 12.00.06. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. 2015. С. 187.

Лукінов І. І. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя). НАН України, Ін-т економіки. 1997. С. 455.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1999 р. № 1264-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лютого 2019 р. № 2697-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 16. Ст. 70.

Позняк Е. В. Проект нової стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року: критичні міркування. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції : матеріали "кругл. столу", м. Харків, 8 груд. 2017 р. Харків. 2017. С. 200-202.

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року: Проект Закону. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=9015&skl=9 (дата звернення: 05.10.2019).

Кондратьєва К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06. Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 2013. С 16.

Про Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства: Постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 838. Офіційний вісник України. 2019. № 74. Ст. 2588.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 847. Урядовий кур'єр. 2019. № 186.

Про деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів 2 вересня 2019 р. № 829. Офіційний вісник України. 2019. № 71. Ст. 2508.

Погріщук Г. Б. Інноваційно-орієнтований розвиток сільськогосподар-ського виробництва на засадах екологізації: монографія. Тернопіль: Крок, 2016. 426 с.

Конєва І. І. Фінансові інструменти портфельного інвестування екологі-зації агропромислового виробництва. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент 11 (2012). С. 210-215. URL: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/6827/1/Конєва%20І.% 20І.%20Фінансове%20забезпечення.pdf (дата звернення: 05.10.2019).

Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон України від 23 листопада 2018 р. № 2629-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 50. Ст. 400.

Про Державний бюджет України на 2020 рік: Проект Закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66853 (дата звернення: 15.10.2019).

EU Budget: Commission proposes a budget focused on continuity and delivery – for growth, solidarity, security. URL: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3870_en.htm (дата звернення: 05.10.2019).

Анисенко О. В., Склярук Т. І. Консолідація земель сільськогосподар-ського призначення як механізм удосконалення управління землекористуванням. Інвестиції: практика та досвід. Київ, 2018. №10. С. 27-31. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2018/7.pdf (дата звернення: 11.10.2019).

Мартин А., Краснолуцький О. Консолідація земель сільськогосподарського призначення в Україні: механізм здійснення. URL: http://zsu.org.ua/ andrijmartin/92-2011-06-14-08-46-34. (дата звернення: 10.10.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Аграрне та екологічне право