СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • V. О. Jylyna Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).186666

Ключові слова:

біотехнології, правове регулювання, біологічне різноманіття, біобезпека, глобалізація.

Анотація

У статті досліджуються питання, пов'язані з особливостями правового регулювання використання сучасних біотехнологій в умовах глобалізації, визначаються проблемні аспекти формування термінологічного апарату чинного законодавства, що регулює відповідні суспільні відносини. Окрема увага приділяється проблематиці правового регулювання використання біомедичних технологій (допоміжних репродуктивних технологій, генної інженерії, трансплантації органів і тканин людини, клітинних технологій), а також проблемі виробництва і використання ГМО.

Біографія автора

V. О. Jylyna, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кафедра цивільно-правових дисциплін, магістрант 

Посилання

Біотехнологія як засіб вирішення глобальних проблем сучасності: нормативно-правовий аспект / І. І. Бочкова. Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". 2012. № 2(6). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12biinpa.pdf (дата звернення: 10.09.2019)

Основи біотехнології: підручник для студ. освітнього рівня бакалавр спец. «Біологія» / уклад. Н. Ю. Мацай. Луганськ: Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. 153 с.

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/995_030(дата звернення: 10.09.2019)

Піддубний Ю. О., Іванова Т. В., Курило В. І., Мельничук М. Д. Реалізація правовідносин у сфері біотехнологій. Право. 2014. Том 6. № 5-6. С. 185-196.

Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_935(дата звернення: 10.09.2019)

Іншина Н. М. Біотехнологія: навч. посіб. Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. 172 с. URL: https://www.studmed.ru/nshina-nm-botehnologya_2b79ac23593.html(дата звернення: 10.09.2019)

Федулова Л. І., Федулова К. І. Формування інноваційної системи біотехнологій: досвід зарубіжних країн, проблеми України. Наука та інновації. 2012. Т. 8. № 4. С. 51-66.

Олефір А. До проблеми правової охорони біотехнологій. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 1. С. 71-83. URL: http://ndiiv.org.ua/Files2/2015_1/10.pdf(дата звернення: 10.09.2019)

Екологічний словник / В. В. Преждо та інші. Харків: ХДАМГ, 1999. 416 с.

Медведєва М. О. Міжнародні правові стандарти співробітництва держав у галузі біотехнологій: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. К., 2005. 228 с.

Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бектеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення: Міжнародний документ від 10.04.1972 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_054(дата звернення: 10.09.2019)

Кисельов М. М. Біологічна етика в системі практичної філософії. Практична філософія. 2000. № 1. С. 166-174.

Старовойтова О. Э. Регулирование порядка проведения биомедицинского эксперимента. Медицинское право. 2005. № 1. С. 24-32.

Про приєднання України до Картахенського протоколу про біопезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття: Закон України від 12.09.2002 р. № 151-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-15(дата звернення: 10.09.2019)

Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція). Конвенція: Міжнародний документ від 25.06. 1998 р.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015(дата звернення: 10.09.2019)

Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля: Закон України від 06.07.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/832-14(дата звернення: 10.09.2019)

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину. Конвенція: Міжнародний документ від 04.04.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/994_334(дата звернення: 10.09.2019)

Додатковий протокол до Конвенції про права людини та біомедицину в галузі біомедичних досліджень (ETS№ 195). Протокол: Міжнародний документ від 25.01.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/994_686(дата звернення: 10.09.2019)

Нагойський протокол регулювання доступу до генетичних ресурсів і спільного використання на справедливій і рівній основі вигід від їх застосування до Конвенції про біологічне ріноманіття. Протокол: Міжнародний документ від 29.10.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_k03(дата звернення: 10.09.2019)

Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів: Закон України від 31.05.2007 р. № 1103-V. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1103-16(дата звернення: 10.09.2019)

Питання маркування сільськогосподарських товарів, вироблених із застосуванням генетично модифікованих організмів: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1330. URL: http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1330-2007-%D0%BF)(дата звернення: 10.09.2019)

Про затвердження тимчасових критеріїв безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у замкненій системі: Постанова Кабінету міністрів України від 16.10.2008 р. № 922. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-2008-%D0%BF(дата звернення: 10.09.2019)

Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.11.2010 р. № 971. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1248-10(дата звернення: 10.09.2019)

Про посилення державного контролю за безпечністю сільськогосподарської продукції та наявністю чи відсутністю в ній генетично модифікованих організмів: Наказ міністерства аграної політики та продовольства України від 24.02.2011 р. № 52. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN63670.html(дата звернення: 10.09.2019)

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-10

Номер

Розділ

Аграрне та екологічне право