СТАНОВЛЕННЯ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВОВІДНОСИНИ: ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ЕТАП

Автор(и)

  • М. М. Шумило Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40086

Ключові слова:

правовідносини, вчення про правовідносини, теорія правовідносин

Анотація

Теорія правовідносин (як автономне вчення) в теорії права почала формуватися вже в другій половині ХІХ ст. Цей етап характеризується тим, що для удосконалення чинного тоді правового регулювання необхідно було проводити саме теоретичні дослідження соціально-правових явищ. Розпочинається процес вивчення норми права у комплексі із філософськими ідеями справедливості, гуманізму, демократизму тощо. У статті наведені думки провідних вчених того часу, які заклали основу вчення про правовідносини через призму власного праворозуміння. Тоді ж напрацьовується і категоріальний апарат вчення про правовідносини.Плюралізм думок у підходах до вивчення правовідносин дає широкий спектр для можливості застосування таких підходів у сучасних дослідженнях.

Біографія автора

М. М. Шумило, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Гегель Г. В. Ф. Философия права [Текст] / Г. В. Ф. Гегель: Пер. с нем.: Ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В. С. Нерсесянц. — М.: Мысль, 1990. — 524 с.

Кистяковский Б. А. Право как социальное явление / Б. А. Кистяковский // Вопросы права, 1911. — Кн.VIII (4). — С. 1–17.

Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: Философия права. Часть теоретическая [Текст] / Г. Ф. Шершеневич. Т. 1: Вып. 1–4. — М.: Бр. Башмаковы, 1910. — 839 с.

Петражицький Л. Й. Вибрані праці [Текст]: : У 2 кн / Л. Й. Петражицький. — К.: Либідь, 2011. — Кн. 2 / уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий; за ред. І. С. Гриценка. — 544 с.

Палиенко Н. И. Учение о существе права и правовой связанности государства [Текст] / Н. И. Палиенко. — Харьков: Тип. и лит. М. Зильберберг, 1908. — 351 с.

Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права [Текст] / Н. М. Коркунов; Предисловие д-ра юрид. наук, проф. И. Ю. Козлихина. — 2-е изд. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. — 430 с.

Тарановский Ф. В. Учебник энциклопедии права [Текст] / Ф. В. Тарановский. — Юрьев: Типография К. Маттисенна, 1917. — 537 с.

Мудриєвська Л. М. Державно-правові погляди Ф. В. Тарановського: автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л. М. Мудриєвська. — К., 2010. — 20 с.

Муромцев С. А. Определение и основное разделение права [Текст] / С. А. Муромцев; Вступит. статья, коммент. д. ю. н., проф. Ю. И. Гревцова. — 2-е изд., доп. — СПб.: Изд-ий дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юр. ф-та СПбГУ, 2004. — 224 с.

Ющенко Н. В. Государственно-правовые взгляды С. А. Муромцева: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Н. В. Ющенко. — СПб., 2002. — 204 с.

Трубецкой Е. Н. Лекции по энциклопедии права [Текст] / Е. Н. Трубецкой. — Москва : Типограф. И. А. Мамонтова, 1917. — 227 с.

Регельсбергер Ф. Общее учение о праве [Текст] / Регельсбергер Ф.; Под ред.: Ю. С. Гамбарова, проф.; Пер.: И. А. Базанов. — М.: Т-во И. Д. Сытина, 1897. — 312 с.

Дернбург Г. Пандекты [Текст]: В 3 т. / Г. Дернбург. — М.: Университетская типография. — 1906. — Т. 1. Общая часть. Перев. Г. фон Рехенберг; Под ред. П. Соколовскаго. — 197 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-30

Номер

Розділ

Теорія та історія права і держави