СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А. М. Комаренко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40115

Ключові слова:

джерело права, судова правотворчість, акт правотворчості, судова практика, судовий прецедент

Анотація

У статті досліджуються питання щодо поняття судового прецеденту, його переваг і застережень, значення судової практики при розгляді справ та можливості її використання як джерела права України взагалі і трудового права зокрема, використання судового прецеденту при застосуванні статті 43 КЗпП України

Біографія автора

А. М. Комаренко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

старший викладач

Посилання

Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права [Текст] / А. М. Лушников, М. В. Лушникова: Учебник: В 2 т. Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. — М.: Статут, 2009. — 879 с.

Гураленко Н. Судовий прецедент: свавілля чи потреба часу? (Філософсько-правовій дискус) / Н. Гураленко // Юридичний журнал. — 2009. — № 6. — С. 10–16.

Майданик Р. Загальна характеристика судового прецеденту в праві України / Р. Майданик // Юридичний журнал. — 2012. — № 12. — С. 41–50.

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції [Текст]: закон України від 17.07.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 40. — Ст. 263.

Про судоустрій і статус суддів [Текст]: закон України від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № № 41–42, 43, 44–45. — Ст. 529.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини [Текст]: закон України від 26.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 30. — Ст. 260.

Луць Л. А. Сучасні правові системи світу [Текст] / Л. А. Луць: Навчальний посібник. — Львів: Львівський юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2003. — 256 с.

Дришлюк А. І. Щодо співвідношення поняття судового прецеденту та судової практики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www.lex-line.com.ua/?go=full_article@id=154

Борщевський І. В. Судова практика як джерело права України / І. В. Борщевський // Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство. — 2012. — Том 17, вип. 7. — С. 26–33.

Федорів О. Судовий прецедент у праві України: доцільність запровадження та варіативність наслідків О. Федорів // Юридичний журнал. — 2012. — № 6. — С. 57–60.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Кодекс законів про працю України [Текст]: Офіційне видання. — К.: Ін Юре, 2007. — 160 с.

Кодекс законів про працю Української РСР [Текст]: Затв. Законом УРСР від 10.12.1971 р. — Законодавчі акти про працю. — К.: Політична література, 1974. — 648 с.

Про внесення змін і доповнень, що стосуються розгляду індивідуальних трудових спорів, до Кодексу законів про працю Української РСР та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів [Текст]: Закон України від 18.02.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 22. — Ст. 302.

Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 23 січня 2008 р., справа № 6–6627св07 [Текст] // Застосування законодавства про працю: судові рішення Верховного Суду України (2001–2010), роз’яснення судової практики (За загальною ред. А. Г. Яреми). — К.: Юрінком Інтер, 2012. — С. 102–104.

Пасічник М. Звільнення працівників у зв’язку з порушенням встановлених правил прийняття на роботу за результатами випробування / М. Пасічник // Довідник кадровика. — 2006. — № 8. — С. 47–50.

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установі організацій, затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 43 [Текст] // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1997. — № 11–12. — С. 293–294.

Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 245 // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / укладач В. С. Ковальський, Л. П. Ляшко. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 1200 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-30

Номер

Розділ

Трудове право, право соціального забезпечення