ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У НАУКОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • І. П. Данилова Національна академія внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40178

Ключові слова:

державна політика, наукова сфера, наукова діяльність, механізм реалізації державної політики

Анотація

У статті досліджено актуальні питання щодо визначення сутності поняття «державна політика у науковій сфері», проаналізовано причини виникнення проблем, пов’язаних із державним регулюванням наукової сфери, надано певні пропозиції та рекомендації стосовно підвищення ефективності реалізації державної політики у науковій сфері.

Посилання

Справа за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про тимчасову заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту, що надаються громадянам України» (справа про комунальні послуги) : Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/99 від 2 березня 1999 року, справа № 1–18/99 [Текст] // Офіційний вісник України. — 1999. — № 10. — Ст. 61.

Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні [Текст]: навч. посібник / кол. авт. ; за заг ред. В. А. Ребкала, В. В. Тертички. — К., 2000. — 227 с.

Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики [Текст] / М. Пол Браун / Пер. з англ. — К.: Основи, 2000. — 380 с.

Селиванов В. М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти [Текст] / В. М. Селиванов : [монографія]. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 724 с.

Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. — К.: Генеза, 1997. — 870 с.

Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес [Текст] / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко : Підручник для вищих навч. закл. — К. : Літера ЛТД, 2001. — 336 с.

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://leksika. com.ua/13290209/ legal / jrganizatsiya_obyednanih_natsiy_z_pitan_osviti_nauki_i_kulturi.

Державне управління в Україні : наукові, правові, кадрові та організаційні засади [Текст] : [навч. посібник] / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. — Львів : Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002. — 352 с.

Попов Л. Л. Административное право [Текст] / Л. Л. Попов. — М.: Юристъ, 2002. — 699 с.

Колпаков В. К. Адміністративне право України [Текст] / В. К. Колпаков : [підручник] / В. К. Колпаков. — К.: Юрінком Інтер, — 1999. — 736 с.

Адміністративне право України [Текст] : підручник для юрид. вузів і фак. / [Битяк Ю. П., Богуцький В. В., Гаращук В. М. та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. — Х. : Право, 2001. — 528 с.

Науково-технічна діяльність: державне реформування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/gov_reg/18640/

Державна науково-технічна та інноваційна політика, її сутність, цілі й принципи [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://library.if.ua/book/72/5273.html.

Авсенєв Є., Єгоров І. У всьому світі функціонування науки є турботою держави і гордістю нації / Є. Авсенєв, І. Єгоров // Вісник НАНУ. — 1996. — № 11–12. — С. 56–60.

Про схвалення Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.09.2012 р. [Текст] // Офіційний вісник України. — 2012. — № 47. — Ст. 1593.

Пропозиції по реформуванню наукової сфери [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://bitp.kiev.ua/files/doc/young/proposals_for_reforming_science.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-31

Номер

Розділ

Адміністративне право, господарське право і процес