ПРАВОВИЙ ВПЛИВ І ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК КАТЕГОРІЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ

Автор(и)

  • І. В. Вільданова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40186

Ключові слова:

правовий вплив, правове регулювання, юридична наука України та Росії

Анотація

У статті досліджуються зміст і співвідношення понять «правовий вплив» і «правове регулювання» як категорій юридичної науки України та Росії.

Посилання

Александров Н. Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма [Текст] / Н. Г. Александров. — М. : Юрид. лит., 1961. — 257 с.

Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве [Текст] / С. С. Алексеев. — М. : Юрид. лит., 1966. — 187 с.

Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность [Текст] / С. С. Алексеев. — М. : Изд-во НОРМА, 2001. — 166 с.

Бородянский В. И. Гражданское право. Принципы и нормы [Текст] / В. И. Бородянский : Учебное пособие / Под ред. проф. Н. М. Коршунова. — М. : Книжный мир, 2004. — 96 с.

Горшенев В. М. Участие общественных организаций в правовом регулировании [Текст] / В. М. Горшенев. — М. : Госюриздат, 1963. — 167 с.

Канзафарова І. С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І. С. Канзафарова. — К. : ІДІП НАНУ, 2007. — 453 с.

Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права [Текст] / Е. Г. Лукьянова. — М. : Изд-во НОРМА, 2003. — 240 c.

Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве [Текст] / А. В. Малько. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2005. — 250 с.

Мельник О. М. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / О. М. Мельник. — К. : ІДІП НАНУ, 2004. — 19 с.

Общая теория государства и права [Текст] / Академ. курс в 3-х томах. Изд-е 2-е, перераб. и доп.; Отв. ред. проф. М. Н. Марченко. Т. 3. — М. : ИКД «Зерцало-М», 2001. — 518 с.

Общая теория государства и права [Текст] / Академ. курс в 3-х томах. Изд-е 2-е, перераб. и доп.; Отв. ред. проф. М. Н. Марченко. Т. 1. — М. : ИКД «Зерцало-М», 2001. — 534 с.

Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории [Текст] / В. Н. Протасов. — М. : Юрид. лит., 1991. — 143 с.

Теория государства и права [Текст] : Учебник для вузов / Под ред. Н. Г. Александрова. — М. : Юрид. лит., 1974. — 662 с.

Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотношений [Текст] / Ю. Г. Ткаченко. — М. : Юрид. лит. — 1980. — 176 с.

Явич Л. С. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений [Текст] / Л. С. Явич. — М. : Госюриздат, 1961. — 172 с.

Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин: [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. Л. Яроцький. — Х. : НЮАУ імені Ярослава Мудрого, 2007. — 442 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-31

Номер

Розділ

Порівняльне правознавство