НАБУТТЯ СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ІНОЗЕМНИМ ГРОМАДЯНИНОМ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • К. В. Бондаренко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.3%20(24).44677

Ключові слова:

фізична особа-підприємець, іноземний громадянин, підприємницька діяльність, інвестиції

Анотація

У статті досліджено актуальні питання реалізації економічних прав інозем­ними громадянами, одним із шляхів якої є набуття статусу фізичної особи-підприємця в Україні. Проаналізовано практичні проблеми реалізації іноземними громадянами своїх економічних прав у сучасних умовах. 

Біографія автора

К. В. Бондаренко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

K. V. Bondarenko 

Посилання

Глов’юк Л. Реєстрація іноземців як суб’єктів підприємницької діяльності / Л. Глов’юк // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 1. — С. 78—81.

Дудковський Б. Іноземні громадяни як суб’єкти підприємницької діяльності / Б. Дудков- ський // Право України. — 2014. — № 4 — С. 92—96.

Міхальська А. Гарантії прав іноземних громадян на підприємницьку діяльність / А. Мі- хальська // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2010. — № 3 (40). — С. 158—167.

Бігняк О. Поняття права на підприємницьку діяльність / О. Бігняк // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 2. — С. 99—102.

Ковач А. Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні / А. Ковач // Часопис Київського університету права. — 2012. — № 2. — С. 212—215.

Сагайдак Ю. Сутність, роль та організаційно-правові проблеми легалізації підпри¬ємництва в Україні / Ю. Сагайдак // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 11. — С. 87-90.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верхо¬вної Ради України (ВВР). — 2003. — №№ 40-44. — Ст. 356.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців: Закон Укра¬їни від 15.05.2003 № 755-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 31-32. — С. 263.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 № 3773-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2012. — № 19-20. — С. 179.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 18, № 19-20, № 21-22. — С. 144.

Про імміграцію: Закон України від 07.06.2001 № 2491-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2001. — № 41. — Ст. 197.

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2004. — № 15. — Ст. 232.

Порядок продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тим¬часового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 150 [Електронний ресурс]. — Режим досту¬пу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/150-2012- %D0 %BF. — Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-19

Номер

Розділ

Конституційне та муніципальне право