РІВНІ ЮРИДИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ МІСТОБУДІВНОЇ ТА АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • М. М. Косьмій Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.3%20(24).44687

Ключові слова:

право інтелектуальної власності, авторське право, містобудівна діяльність, архітектурна діяльність, авторське право у містобудівній діяльності, авторське право в архітектурній діяльності

Анотація

У статті досліджуються проблемні питання правового регулювання інтелектуальної власності та авторського права у містобудівній та архітектурній діяльності. За результатами дослідження, автор доходить висновку, що правове регулювання та захист авторських прав у сфері містобудівної та архітектурної діяльності забезпечується на базі комплексного підходу, який передбачає поєднання різних рівнів правових норм, зокрема: конституційно-правових норм, цивільно-правових норм, норм права інтелектуальної власності; норм інституту правового регулювання архітектурної діяльності. Лише за умови їх комплексного використання можна вести мову про ефективне забезпечення процесу реалізації та захисту авторських прав у цій сфері.

Біографія автора

М. М. Косьмій, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

M. М. Kosmiy

Посилання

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. — М. : Academia, 1999. — 956 с.

Габрель М. М. Просторова організація містобудівних систем / М. М. Габрель. — К. : Ви¬давничий дім А. С. С., 2004. — 400 с.

Градостроительные основы развития малых населенных мест / под ред. Е. М. Маркова. — М. : Стройиздат, 1989. — 416 с.

Демин Н. М. Управление развитием градостроительных систем / Н. М. Демин. — К. : Будівельник, 1991. — 185 с.

Демин Н. М. Проблемы и перспективы реконструкции районов массовой застройки 60-70 годов в Украине / Н. М. Демин, М. В. Бывалина // Сучасні проблеми архітектури та міс¬тобудування: Наук.-техн. зб. — 2004. — Вин. 13. — С. 101-107.

Засланець Т. М. Сучасні тенденції житлового будівництва у містах України / Т. М. За¬сланець // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель : зб. наук. праць. Спец. випуск: Соціальні напрямки розвитку архітектури та будівництва. — К. : Київ, ЗНДІЕП, 2005. — С. 16-20.

Клюшниченко Є. Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст / Є. Є. Клюшниченко. — К. : Укрархбудінформ, 1999. — 348 с.

Книш В. В. Авторське право на об’єкти архітектурної діяльності / В. В. Книш // Концептуальні напрями розвитку архітектури: матеріали міжрегіональної науково- практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 15 грудня 2010 року). — Івано-Франківськ : Вид-во Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2010. — С. 60-65.

Конституція України від 28.06.1996 р. зі змінами і доповненнями, внесеними Зако¬ном України № 2222-rV від 08.12.2004 р. — X.: ПП «ІГВІНІ», 2009. — 64 с.

Кушніренко М. М. Методи передпроектного аналізу в містобудуванні / М. М. Кушнірен- ко. — К. : ІЗМН, 1996. — 164 с.

Нудельман В. І. Планувальна організація території / В. І. Нудельман // Містобудування: Довідник проектувальника. — К. : Укрархбудінформ, 2001. — С. 9-12.

Осітнянко А. П. Планування розвитку міста / А. П. Осітнянко. — К. : КНУБА, 2001. — 460 с.

Посацький Б. С. Основи урбаністики / Б. С. Посацький. — Львів : Вид-во НУ Львівська політехніка, 1997. — Ч. 1. — 116 с.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. // Відомості Верхов¬ної Ради України (ВВР). — 1994. — № 13. — Ст. 64.

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1999. — № 31. — Ст. 246.

Рохчин В. Стратегический выбор города: научный подход / В. Рохчин, С. Жилкин. — СПб. : ИСЭП РАН, 1998. — 112 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-19

Номер

Розділ

Цивільне право і цивільний процес