ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Є. Д. Стрельцова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.1%20(26).65468

Ключові слова:

глобалізація, правова інтеграція, гармонізація, зближення, правопорядок

Анотація

Нові відносини у різних галузях людської діяльності, що виникають у сучасних умовах загальної глобалізації, ставлять до міжнародної спільноти низку запитань, включаючи правові. Це стосується проблем модифікації та «перевантаження» сфери правового регулювання, які проявляються через особливості розвитку національних правових систем, розвитку та реалізації шляхів їхнього зближення, вдосконалення механізмів їхньої взаємодії. Відносини у різних сферах транснаціональної діяльності потребують чіткого визначення сфери застосування національного права, полегшення процесу його «транснаціональної» реалізації, формування ефективної правової регуляторної системи. На порядку денному, поряд із розвитком національних правових систем та їхньої інтеграції, також стоїть питання про подальший розвиток так званого глобального правопорядку, який розглядається як справедливий та об’єктивний регулятор відносин в умовах «транснаціоналізації» та глобалізації.

Біографія автора

Є. Д. Стрельцова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

E. J. Streltsova

Посилання

Merriam-Webster Online: Dictionary and Thesaurus [Electronic resource]. — Access mode: www.merriam-webster.com/dictionary/globalizati — Title from the screen.

Djelic M. L., Quack S. Globalization and Institutions [Text] / M. L. Djelic, S. Quack. — Cheltenham (UK) : Edward Elgar Publishing Ltd, 2003. — 368 p.

Engel C. The Role of Law in the Governance of the Internet [Text] / C. Engel // International Review of Law, Computers and Technology. — 2006. — Volume 20. — P. 201–216.

Raustiala K. The Architecture of International Cooperation: Transgovernmental Networks and the Future of International Law [Text] / K. Raustiala // Virginia Journal of International Law. — 2002. — Volume 43. — № 1. — 92 p.

Кисіль В. І. Колізійні норми [Текст] / В. І. Кисіль // Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за ред. А. С. Довгерта та В. І. Кисіля. — К. : Алерта, 2012. — С. 152–196.

Лукашук И. И. Право международной ответственности [Текст] / И. И. Лукашук. — М. : Волтерс Клувер, 2004. — 432 с.

Кузнецова Н. С. Развитие гражданского общества и современное частное право Украины [Текст] / Н. С. Кузнецова // Ежегодник украинского права: сб. науч. тр. / отв. за выпуск А. В. Петришин. — Х. : Право, 2014. — № 6. — С. 305–321.

Лукашук И. И. Глобальный миропорядок [Текст] / И. И. Лукашук // Московский юридический форум «Глобализация, государство, право, ХХІ век»: по материалам выступлений. — М. : Издательский дом «Городец», 2004. — С. 89–96.

Вилкова Н. Г. Договорное право в международном обороте [Текст] / Н. Г. Вилкова. — М. : Статут, 2002. — 511 с.

Кузнецова Н. С., Довгерт А. С. Сучасне цивільне законодавство України: здобутки, проблеми, перспективи / Н. С. Кузнецова, А. С. Довгерт // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2014. — № 1. — С. 51–67.

Ануфриева Л. П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории [Текст] / Л. П. Ануфриева. — М. : Спарк, 2002. — 415 с.

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : закон України від 16.01.2003 із змін., внес. згідно із Законами України: за станом на 23.07.2014. — Режим доступу: httр ://zakon1.rada.gov.ua. — Назва з екрана.

Кочетов Е. Г. Мировая экономическая арена: смена воззрений (выход на новую доктрину внешнеэкономических связей — геоэкономическую) / Е. Г. Кочетов // Известия Уральского государственного экономического университета. — 2009. — № 3. — С. 47–56.

Zimmermann R. Comparative Law and the Europeanization of Private Law / R. Zimmermann // The Oxford Handbook of Comparative Law. — 2008. — P. 560–574.

Скакун О. Ф. Паритет права и экономики: междисциплинарный подход / О. Ф. Скакун // Юридический вестник. — 2013. — № 3. — С. 6–16.

Рубанов А. А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых систем [Текст] : монография / А. А. Рубанов. — М. : Наука, 1984. — 159 с.

Энтин М. Л. Современные императивы гармонизации законодательства и правовых систем [Текст] / М. Л. Энтин / [Российско-европейский центр экономической политики]. — М., 2005. — 16 с.

Кабалкин А., Санникова Л. Глобализация правового пространства и новеллы российского гражданского законодательства / А. Кабалкин, Л. Санникова // Российская юстиция. — 2001. — № 12. — С. 17–19.

Стрельцова Е. Д. Этапы формирования единообразного морского права / Е. Д. Стрельцова // Правова держава. — 2012. — № 12. — С. 381–388.

Бахин С. В. Субправо (международные своды унифицированного контрактного права) [Текст] / С. В. Бахин. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. — 311 с.

Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права [Текст] / А. С. Гавердовский. — Киев : Вища школа, 1980. — 265 с.

Осминин Б. И. Принятие и реализация государствами международных договорных обязательств [Текст] : монография / Б. И. Осминин. — М. : Волтерс Клувер, 2006. — 408 с.

Пархоменко Н. М. Юридично-технічні засади гармонізації нормативних складових національних правових систем (окремі аспекти) / Н. М. Пархоменко // Матеріали круглого столу «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом», 14–15 вересня 2012 р., ОНУ ім. І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2012. — С. 56–64.

Оніщенко Н. М. До питання про аналіз категорій «механізм зближення» та «механізм взаємодії» національних правових систем сучасності / Н. М. Оніщенко // Матеріали круглого столу «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом», 14–15 вересня 2012 р., ОНУ ім. І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2012. — С. 53–55.

Нешатаева Т. Н. Международное частное право и международный гражданский процесс [Текст] : учебный курс / Т. Н. Нешатаева. — М. : Издательский дом «Городец», 2004. — 624 с.

Литвинский Д. В. Признание иностранных судебных решений по гражданским делам (сравнительно-правовой анализ французского законодательства, судебной практики и юридической доктрины) [Текст] / Д. В. Литвинский. — СПб. : Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. — 952 с.

Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : закон України від 18.03.2004 із змін., внес. згідно із Законами України: за станом на 13.05.2014. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. — Назва з екрана.

Кочетов Э. Г. Глобалистика. Теория, методология, практика [Текст] / Э. Г. Кочетов. — М. : Инфра-М, Норма, 2002. — 672 с.

Юртаева Е. А. Международно-правовое взаимодействие государств в свете глобализационной парадигмы / Е. А. Юртаева // Глобализация и развитие законодательства: очерки / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, А. С. Пиголкин. — М. : Издательский дом «Городец», 2004. — С. 134–156.

Foster N. Foster on EU Law [Text] / N. Foster. — 2-nd ed. — Oxford : Oxford University Press, 2009. — 416 p.

Муравьов В. І., Смирнова К. Європейське право: правова категорія, доктрина, наука / В. І. Муравьов, К. Смирнова // Європейське право. — 2012. — № 1. — С. 11–22.

Европейское право: Учебник [Текст] / Рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н., проф. М. Л. Энтин. — 2-е изд., пересмотр. и доп. — М. : Норма, 2007. — 960 с.

Энтин М. Л. Европейское право в глобальном правопорядке / М. Л. Энтин // Московский юридический форум «Глобализация, государство, право, ХХІ век»: по материалам выступлений. — М. : Издательский дом «Городец», 2004. — С. 213–217.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-02

Номер

Розділ

Теорія та історія права і держави