ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ НОРМ ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У ПРАВІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ТА ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН

Автор(и)

  • А. В. Смітюх Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2015.1%20(26).65474

Ключові слова:

зловживання правом, належне здійснення прав, межі здійснення прав

Анотація

У цій статті розглядається розвиток загальних норм про зловживання правом у правових системах СРСР і соціалістичних держав і подальша їх трансформація в законодавствах постсоціалістичних країн. Узагальнюються суттєві риси як регулювання проблеми здійснення прав, так і доктрини зловживання правами в радянський період. За результатами порівняльного аналізу норм радянського права і соціалістичних держав робиться висновок про серйозний вплив радянського права на правові системи соціалістичних держав з цього питання. За результатами порівняльного аналізу норм права постсоціалістичних держав робиться висновок про відсутність наступництва в підходах до правового регулювання проблеми зловживання правами в соціалістичний і постсоціалістичний періоди в більшості держав (крім Польщі та колишніх республік Югославії). Виявлено як оригінальні рішення законодавців, так і запозичення з правових систем інших держав. Відзначається важлива роль теорії меж здійснення прав радянського правознавця В. Грибанова у формуванні норм Загальної частини ЦК Російської Федерації про зловживання правом, а також — запозичення цієї конструкції законодавцями більшості пострадянських держав, включаючи Україну. Теорія меж здійснення прав характеризується як внутрішньо суперечлива, а підхід законодавців, заснований на відсиланні до категорії меж здійснення прав без розкриття її змісту, визнається незадовільним. Кращим варіантом правового регулювання цього питання визнається рішення, передбачене в правовій системі Литви.

Біографія автора

А. В. Смітюх, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

A. V. Smityukh

Посилання

Доманжо В. Вопрос об ответственности за вред, причиненный при осуществлении права, в проекте нашего гражданского уложения / В. Доманжо // Сборник статей по гражданскому и торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. — М. : Статут, 2005. — С. 426–450.

German Civil Code: English translation of Bürgerliches Gesetzbuch [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/. — Title from the screen.

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права [Текст] / И. А. Покровский. — М. : Статут, 2001. — 354 с.

Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав [Текст] / В. П. Грибанов. — М. : Статут, 2000. — 411 с.

Цивільний кодекс УРСР від 16 грудня 1922 р. [Текст] // Зібрання узаконень УРСР. — 1922. — № 55. — Ст. 780.

Гражданский кодекс РСФСР от 31 октября 1922 г. [Текст] // Собрание узаконений РСФСР. — 1922. — № 71. — Ст. 904.

Канторович Я. А. Первая статья гражданского кодекса / Я. А. Канторович // Право и жизнь. — 1925. — № 2–3.

Рубинштейн Б. Принцип социально-экономического назначения права в гражданском кодексе РСФСР / Б. Рубинштейн // Советское право. — 1926. — № 4.

Агарков М. М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве / М. М. Агарков // Известия Академии наук СССР. Отделение экономики и права. — 1946. — № 5. — С. 424–436.

Вильнянский С. И. Значение судебной практики в гражданском праве / С. И. Вильнянский // Ученые труды. Ученые труды ВИЮН. — М. : Юрид. изд-во МЮ СССР. — 1947. — Вып. 9. — С. 239–290.

Бару М. И. О статье 1 Гражданского кодекса / М. И. Бару // Советское государство и право. — 1958. — № 12. — С. 117–120.

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 8 декабря 1961 г. [Текст] // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1961. — № 50. — Ст. 525.

Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1963. — № 30. — Ст. 463.

Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. [Текст] // Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1964. — № 24. — Ст. 407.

Самойлова М. В. Право личной собственности граждан СССР (понятие, осуществление, основные средства защиты): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук / М. В. Самойлова. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1965. — 18 с.

Рясенцев В. А. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданских прав / В. А. Рясенцев // Советская юстиция. — 1962. — № 9. — С. 7–10.

Братусь С. Н. О пределах осуществления гражданских прав (ст. 5 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик) / С. Н. Братусь // Правоведение. — 1967. — № 3. — С. 79–86.

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. [Текст] // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. — 1991. — № 26. — Ст. 733.

Kodeks Cywilny Rzeczypospolitej Polskiej Ludowej. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. [Text] // Dziennik Ustaw. — 1964. — Nr. 16 — Poz. 93.

Закон о облигационим односима СФРJ // Службени лист СФРJ. — 1978. — броj 29/78.

Закон о основама својинскоправних односа СФРJ // Службени лист СФРJ. — 1980. — Броj 6/80.

Obèanský zákoník Èeskoslovenské Socialistické Republiky ze dne 26 února 1964 // Sbírka zákonù Èeskoslovenské Socialistické Republiky. — 1964. — èástka 19. — 5 bøezna 1964. — è. 40.

The Civil Code of Hungarian People’s Republic of August 11 of 1959 [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.ecovis.hu/angol/civil_code.pdf — Title from the screen.

Civil code. Obèanský zákoník [Text]. — Praha : 2005, Trade Links. — 299 p.

Obèiansky zákonník z 26 februára 1964 [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.exekutor.sk/poradna/obcianz.htm. — Title from the screen.

Obèanský zákoník Èeské Republiky ze dne 3 února 2012 [Text] // Sbírka zákonù Èeska Republika. — 2012. — èástka 33. — 22 bøezna 2012. — è. 89.

Civil Code of Hungary of February 11 of 2013 [Electronic resource]. — Mode of access:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV — Title from the screen.

Codul civil al României // Monitorul Oficial al României. — 24 iulie 2009. — Nr. 511.

Гражданский кодекс Квебека [Text]. — М. : СТАТУТ, 1999. — 472 с.

Закон за задълженията и договорите на Република България от 3 Януари 1950 г. [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.unesco.org/culture/pdf/anti-piracy/Bulgaria/ bg_ObligContractsAct_bg. pdf — Title from the screen.

Търговски Закон на Република България от 18 Юни 1991 г. [Electronic resource]. — Mode of access: http://ec.europa.eu/transport/rail/countries/bg/doc/bg-2004–51–6-commerciallaw-bg.pdf. — Title from the screen.

Закон за облигационите односи на Република Македониjа // Службен весник на Република Македонија. — 2001. — број 18/2001.

Закон за сопственост и други стварни права на Република Македониjа // Службен весник на Република Македонија. — 2001. — број 18/2001.

Zakon o obligacionim odnosima Crne Gore // Slubeni list Crne Gore. — 2008. — broj 47/2008.

Zakon o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore // Slubeni list Crne Gore. — 2009. — broj 19/2009.

Zakon o obligacionim odnosima Republike Srpske BiH // Slubeni glasnik Republike Srpske BiH. — 1993. — broj. 17/93.

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa Republike Srpske BiH // Slubeni glasnik Republike Srpske BiH. — 2005. — broj. 115/2005.

Zakon o obligacionim odnosima RbiH // Slubeni list RbiH. — 1992. — broj 2/92.

Zakon o vlasnickopravnim odnosima i osnovna nacela, predmet i nosioci prava vlasnistva FBiH // Slubene Novine. — FBiH. — 1998. — 06/98.

Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske, 4 oujka 2005 // Narodne novine. — 2005. — broj 35/05.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Republike Hrvatske, 2 listopada 1996 // Narodne novine. — 1996. — broj 91/1996.

Obligacijski Zakonik Republike Slovenije // Uradni List Republike Slovenije. — 25.10.2001. — Št.83/2001.

Stvarnopravni Zakonik Republike Slovenije // Uradni List Republike Slovenije. — 17.10.2002. — Št.87/2002.

The Civil Code of Georgia. 27 of June, 1997 [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asw/georgia/Georgia_code_ civil. pdf — Title from the screen.

Latvijas Republikas Civillikums. The Civil Law of Latvia [Text]. — Riga : Latvian Translation and Terminology Centre, 2001. — 478 p.

Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002 [Text] // Monitorul Oficial. — 2002. — Nr. 82–86 — art. № 661.

General Part of the Civil Code Act of Estonia passed 27 March 2002 [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.legaltext.ee/text/en/X30082K2.htm. — Title from the screen.

Гражданский кодекс Туркменистана от 17 июля 1998 года [Текст] // Ведомости Меджлиса Туркменистана — 1998. — № 2. — Cт. 39.

Civil Code of the Republic of Lithuania. July 18 of 2000. [Electronic resource]. — Mode of access: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=245495. — Title from the screen.

The Civil Code of the Netherlands [Text]. — Austin; Boston; Chicago; New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2009. — 1210 p.

Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1994. — № 32 — Ст. 3301.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 № 435-IV [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40. — Ст. 356.

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З [Текст] // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. — 1999. — № 7–9. — Ст. 101.

Гражданский кодекс Республики Армения от 28 июля 1998 года [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.parliament.am/law_docs/050598HO239rus.html?lang=rus#G2. — Title from the screen.

Гражданский кодекс Республики Азербайджан от 28 декабря 1999 г. [Electronic resource]. — Mode of access: http://www.taxes.gov.az/uploads/qanun/2011/mecelleler/mulki_mecelle_rus.pdf. — Title from the screen.

Гражданский кодекс Республики Казахстан. Общая часть от 27 декабря 1994 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. — 1994. — № 23–24.

Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г. [Текст] // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. — 1996. — № 2. — Ст. 1.

Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 г. [Текст] // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. — 1996. — № 6. — Ст. 80.

Гражданский кодекс Республики Таджикистан от 30 июня 1999 г. [Текст] // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. — 1999. — № 6. — Ст. 153.

Дурново Н. А. Злоупотребление правом как особый вид правового поведения: теоретико-правовой анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» / Н. А. Дурново. — Нижний Новгород, 2006. — 27 с.

Филиппов П. М., Белоножкин А. Ю. Новое определение субъективного гражданского права и злоупотребление им [Текст] / П. М. Филиппов, А. Ю. Белоножкин. — Волгоград : ВА МВД России, 2009. — 248 с.

Волков А. В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики: автореф. дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / А. В. Волков. — М., 2010. — 53 с.

Горбась Д. В. Здійснення суб’єктивних цивільних прав фізичних осіб: поняття, способи, межі: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Д. В. Горбась. — К., 2009. — 20 с.

Поротикова О. А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / О. А. Поротикова. — Саратов, 2002. — 24 с.

Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами / В. И. Емельянов. — М. : Лекс-Книга, 2002. — 160 с.

Избрехт П. А. Злоупотребление гражданскими правами в сфере предпринимательской деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / П. А. Избрехт. — Екатеринбург, 2005. — 27 c.

Радченко С. Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / С. Д. Радченко. — М., 2008. — 30 с.

Зайцева С. Г. «Злоупотребление правом» как правовая категория: вопросы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» / С. Г. Зайцева. — Волгоград, 2003. — 26 с.

Наумов А. Е. Злоупотребление правом: теоретико-правовой аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» / А. Е. Наумов. — М., 2010. — 25 с.

Малиновский А. А. Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен: автореф. дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» / А. А. Малиновский. — М., 2009. — 52 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-03

Номер

Розділ

Порівняльне правознавство