ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА У ПРАЦЯХ Є. В. ВАСЬКОВСЬКОГО

Автор(и)

  • І. В. Корнієнко Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.1(28).93753

Ключові слова:

проблеми цивільного права, наукові праці Є. В. Васьковського, цивілістичне вчення Є. В. Васьковського

Анотація

Статтю присвячено огляду наукових праць відомого цивіліста Є. В. Васьковського, в яких досліджувались проблеми цивільного права. Особлива увага приділяється аналізу його «Підручника цивільного права», в якому автор чітко визнав межі визначення предмета цивільного права і глибоко та повно охарактеризував основні підгалузі цивільного права, які мають своє відображення і в сучасному цивільному законодавстві України.

Біографія автора

І. В. Корнієнко, Національний університет «Одеська юридична академія»

I. V. Korniyenko

Посилання

Брагинский М. И. Договорное право: общие положения [Текст] / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — М. : Статут, 1997. — 682 с.

Васьковский Е. В. [Рецензия] Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — Казань, 1894. [Текст] / Е. В. Васьковский // Журнал Санкт-Петербургского Юридического общества. — 1894. — Кн. 2. — С. 179–186.

Васьковский Е. В. Понятие владения по русскому праву [Текст] / Е. В. Васьковский // Журнал Министерства юстиции. — 1896. — № 4. — С. 49–60.

Васьковский Е. В. Руководство к применению и толкованию законов: Для начинающих юристов [Текст] / Е. В. Васьковский. — М. : Бр. Башмаковы, 1913. — 152 c.

Васьковский Е. В. Учебник гражданского права [Текст] / Е. В. Васьковский. — СПб. : Изд. Н. К. Мартынова, 1894. — Вып. 1: Введение и общая часть. — 169 с.

Васьковский Е. В. Учебник гражданского права [Текст] / Е. В. Васьковский. — — СПб. : Изд Н. К. Мартынова, 1896. — Вып. 2: Вещное право. — 188 с.

Гражданское право [Текст] : в 2 т. : учебник / Под ред. Е. А. Суханова. — М. : Проспект, 1999. — Т. 2. — 632 с.

Дамирли М. А. Система науки гражданского права и проблемы ее компаративистской составляющей (критический анализ) [Текст] / М. А. Дамирли // Часопис цивілістики. — 2006. — Вип. 3. — С. 21–30.

Иеринг Р. Теория владения [Текст] / Р. Иеринг ; сокр. перевод Е. Васьковского. — СПб. : б.и., 1895. — 47 с.

Красавчиков О. А. Советское гражданское право [Текст] : учебник : в 2 т. / О. А. Красавчиков ; [ под ред. О. А. Красавчикова ]. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Высш. шк., 1973. — Т. 2. — 456 с.

Цивільне і сімейне право України [Текст] : навчально-практичний посібник / за ред. Є. О. Харитонова, А. І. Дришлюка. — 2-е вид., перероб. та доп. — Х. : Одіссей, 2003. — 856 с.

Цивільне право України [Текст] : підручник : у 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — Т. 1. — 480 с.

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2003 р. № 435‑IV, із зм., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду. — Електрон. дан. (1 файл ). — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. — Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-21

Номер

Розділ

До 150-річчя від дня народження Є. В. Васьковського