ОСОБЛИВОСТІ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ В ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ ПО ВІДШКОДУВАННЮ (КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

  • С. В. Куліцька Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.1(28).93831

Ключові слова:

причинний зв’язок, зобов’язання по відшкодуванню (компенсації) шкоди, протиправна діяльність / бездіяльність органів судової влади

Анотація

У статті досліджуються особливості причинного зв’язку у зобов’язаннях по відшкодуванню (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної діяльності / бездіяльності органів судової влади.

Біографія автора

С. В. Куліцька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

S. V. Kulitska

Посилання

Отраднова О. О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України : навч. посіб. [Текст] / О. О. Отраднова. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 240 с.

Лунц Л. А., Новицкий И. Б. Общее учение об обязательстве [Текст] / Л. А. Лунц, И. Б. Новицкий. — М. : Госюриздат, 1950. — 416 c.

Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой ответственности [Текст] / Г. К. Матвеев. — М. : Юрид. лит., 1970. — 312 c.

Иоффе О. С. Общее учение об обязательствах / О. С. Иоффе // Избранные труды. В 4 томах. Том 3. Обязательственное право. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. — С. 161.

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. Кн. 1 [Текст] / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — М. : Статут, 1999. — 848 c.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI, із змінами і доповненнями [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — №№ 41–42, 43, 44–45. — Ст. 529.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) від 12 липня 2011 р. № 9-рп/2011 [Текст] // Офіційний вісник України від 15.08.2011 р. — № 60. — Стор. 138. — Ст. 2418. — Код акту 57862/2011.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27.03.1992 р. № 6 (абз. 1 п. 2) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0006700–92. — Назва з екрану.

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди» від 01.04.1994 р. № 02–5/215, в редакції Рекомендацій Президії Вищого господарського суду № 04–5/239 від 29.12.2007 р. (абз. 4 п. 2) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_215800–94. — Назва з екрану.

Яновицька Г. Б. Відновлення майнових прав незаконно засуджених і реабілітованих громадян : монографія [Текст] / Г. Б. Яновицька. — Л. : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. — 160 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV, із змінами і доповненнями [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40. — Ст. 356.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV, із змінами і доповненнями [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40–42. — Ст. 492.

Principles of European Tort Law [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://civil.udg.edu/php/biblioteca/items/283/PETL.pdf. — Назва з екрану.

Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення [Текст] / Колектив авторів. — відп. ред. Ю. В. Баулін. — Донецьк : ПП «ВД «Кальміус», 2013. — 424 с.

Донська Л. Д. Причинний зв’язок у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Донська Людмила Дмитрівна. — О., 2006. — 20 c.

Mackie J. L. The Cement of the Universe: A Study of Causation [Text] / J. L. Mackie. — Oxford, 1974. — 329 p.

Richard W. Wright, Causation in Tort Law, 73 Cal. L. Rev. 1735 (1985) [Electronic resource]. — Access mode : http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol73/iss6/2. — Title from the screen.

Кофман В. И. Причинная связь как основание ответственности по советскому гражданскому праву [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. И. Кофман. — М., 1961. — 21 c.

Егоров Н. Д. Причинная связь как условие юридической ответственности [Текст] // Советское государство и право. — 1981. — № 9. — С. 126–131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-22

Номер

Розділ

Цивільне та земельне право