Про журнал

Галузь та проблематика

Науково-теоретичний журнал, в якому публікуються статті з актуальних проблем юридичної науки, результати досліджень з історії юридичної науки, матеріали конференцій, бібліографії, рецензії. Входить до переліку спеціальних видань України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.

Процес рецензування

Наукові статті, що надійшли до редакції, підлягають рецензуванню.

Мета рецензування – підвищення якості наукових статей, що  публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

Форми рецензування статей: внутрішня (рецензування рукописів статей членами редакційної колегії); зовнішня (рецензування рукописів статей незалежним фахівцем − доктором або кандидатом наук, який є провідним спеціалістом у відповідній галузі юридичної науки).

Метою внутрішнього рецензування є визначення наукової цінності авторського оригіналу та відповідності матеріалу тематиці журналу.

Зовнішнє рецензування здійснюється висококваліфікованими спеціалістами, які мають наукові праці з проблематики статті.

У зовнішній рецензії повинні бути висвітлені такі питання: чи відповідає зміст статті заявленій в назві темі; чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу; чи відповідає стаття вимогам, що ставляться до оформлення; чи відповідає стаття критерію наукової новизни; у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення й доповнення повинні бути внесені автором; висновок про можливість опублікування даного рукопису в журналі.

 Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У разі повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

 Рецензування є анонімним (подвійне сліпе).

 Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Періодичність публікації

Періодичність виходу журналу – 2 рази на рік

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Мови видання

Основні мови – українська, російська, англійська. Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме англійською мовою. 

Редакційна колегія журналу

І. М. Коваль, д-р політ. наук (головний редактор), В. О. Іваниця, д-р біол. наук. (заступник головного редактора),  С. М. Андрієвський, д-р фіз.-мат. наук, Ю. Ф. Ваксман, д-р фіз.-мат. наук, В. В. Глєбов, канд. іст. наук, Л. М. Голубенко, канд. філол. наук, Л. М. Дунаєва, д-р політ. наук, В. В. Заморов, канд. біол. наук, О. В. Запорожченко, канд. біол. наук, В. Є. Круглов, канд. фіз.-мат. наук, В. Г. Кушнір, д-р іст. наук, В. В. Менчук, канд. хім. наук, М. О. Подрезова, директор Наукової бібліотеки, О. В. Сминтина, д-р іст. наук, В. І. Труба, канд. юрид. наук, В. М. Хмарський, д-р іст. наук, О. В. Чайковський, канд. філос. наук, Є. А. Черкез, д-р геол.-мінерал. наук, Є. М. Черноіваненко, д-р філол. наук.

Редакційна колегія серії

Науковий редактор: Канзафарова Ілона Станіславівна, д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України, Україна;

Заступник наукового редактора: Миколенко Олександр Іванович, д-р юрид. наук, проф., Україна;

Відповідальний секретар: Нігреева Олена Олександрівна, канд. юрид. наук, доц., Україна;

Члени редколегії:

Борисова Олена Олександрівна, д-р юрид. наук, проф., Російська Федерація; Дзера Олександр Васильович, д-р юрид. наук, проф., Україна; Корчевна Любов Олександрівна, д-р юрид. наук, проф., Україна; Мироненко Наталія Михайлівна, д-р юрид. наук, проф., Україна; Мінченко Раїса Миколаївна, д-р юрид. наук, проф., Україна; Пріешкіна Ольга Василівна, д-р юрид. наук, проф., Україна; Ситдикова Роза Йосипівна, д-р юрид. наук, доц., Російська Федерація; Тиковенко Анатолій Герасимович, д-р юрид. наук, проф., засл. юрист Республіки Білорусь, Республіка Білорусь; Труба Вячеслав Іванович, канд. юрид. наук, доц., Україна; Яроцький Віталій Леонідович, д-р юрид. наук, проф., Україна.

Фінансова політика

Публікація робіт в журналі здійснюється на некомерційній основі. Комісія за оформлення статті не стягується.

Етика до публікацій

Редакція журналу представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю журналу. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/), Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php), а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

Бази реферування та індексування

Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Правознавство" реферується та індексується в таких наукових базах:

  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Згідно з наказом ВАК України і НАН України від 07.07.2008 N 436/311 усі електронні версії періодичних друкованих наукових фахових видань оприлюднюються на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
  • "Україніка наукова" - українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Має друкований аналог — реферативний журнал "Джерело".
  • Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова - електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
  • Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам.
  • Google Академія - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін.
  • ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців.