ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРАВОРОЗУМІННЯ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ XXI ст. (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Автор(и)

  • Д. М. Жуган Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.2(29).109155

Ключові слова:

праворозуміння, домінуюче праворозуміння, соціальні фактори, теорія праворозуміння, суспільні відносини

Анотація

У статті досліджуються найважливіші проблеми розуміння права, визначаються чинники, що впливають на визначення певного типу праворозуміння. Окрема увага приділяється питанню про інтерпретації сучасного праворозуміння. Виявляється зв’язок між типом праворозуміння та парадигмою юридичного пізнання.

Біографія автора

Д. М. Жуган, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

D. M. Zhugan

Посилання

Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні [Текст] / М. Козюбра // Право України. — 2010. — № 4. — С. 10–20.

Оніщенко Н. Сучасне праворозуміння у контексті витоків, постулатів, основних принципів та функціонального призначення права [Текст] / Н. Оніщенко // Право України. — 2010. — № 4. — С. 156–163.

Бобровник С. В. Сучасне правопізнання: теоретичні проблеми та роль у подоланні колізій [Текст] / С. В. Бобровник // Правова держава. — 2005. — Вип. 16. — С. 87–92.

Колодій А. М. Загальна теорія держави і права [Текст] / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков, В. П. Пастухов, О. Д. Тихомиров; за ред. проф. В. В. Копєйчикова — К. : Юрінком Інтер, 1997. — 320 с.

Плавич В. П., Плавич С. В. Вироблення концептуальних підходів правотворчості, законотворчості, ефективної правової політики [Текст] / В. П. Плавич, С. В Плавич // Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. — С. 143–155.

Погрібний О. О. Позитивний і природно-правовий підходи до поняття права: проблема «мирного» співіснування [Текст] / О. О. Погрібний // Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка: генезис, сучасний етап та перспективи розвитку». — Одеса : Астропринт, 2008. — С. 403–405.

Рабінович П. М. Загальносоціальна («природна») правова система: поняття і структура [Текст] / П. М. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. — 2008. — № 4 (55). — С. 3–12.

Чичерин Б. Н. Философия права [Текст] / Б. Н. Чичерин. — М. : Типолитография Товарищества И. Н. Кушнерева, 1900. — 344 с.

Мельничук О. С. І. О. Ільїн про душевно-духовну сутність права [Текст] / О. С. Мельничук // Юридичні читання молодих вчених : Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції, 23–24 квітня 2004. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. — С. 91–95.

Журавський В. С. Правові системи сучасності: глобалізація, демократизм, розвиток [Текст] / В. С. Журавський, О. В. Зайчик, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко; за заг. ред. В. С. Журавського. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 294 с.

Плавич В. П. Право і економіка: проблеми функціонування та розвитку [Текст] : навч. посіб. / В. П. Плавич. — О. : Астропринт, 2003. — 102 c.12. Ильин И. А. О сущности правосознания [Текст] / И. А. Ильин — М. : Рарогъ, 1993. — 235 с.

Скоробогатов А. В. Современные концепции правопонимания [Текст] / А. В. Скоробогатов. — Казань : Познание, 2010. — 159 с.

Бачинин В. А. Философия права и преступления [Текст] / В. А. Бачинин — Харьков : Фолио, 1999. — 607 с.

Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду [Текст] / А. П. Заєць. — К. : Парламентське вид-во, 1999. — 247 с.

Оль П. А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству [Текст] / П. А. Оль. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2005. — 241 с.

Соболєв А. С. Становлення та розвиток інтегративної юриспруденції як напряму правової думки / А. С. Соболєв // Держава і право. — 2005. — № 27. — С. 114–121.

Плавич В. П. Перехід до нової парадигми права [Текст] / В. П. Плавич // Юридична Україна. — 2006. — № 12. — С. 4–9.

Сливка С. С. Філософія права [Текст] : навч. посіб. / С. С. Сливка; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л. : [ЛьвДУВС], 2010. — 263 с.

Мірошниченко М. І. Право: терміно-поняття, поняття, категорія [Текст] / М. І. Мірошниченко // Право України. — 2006. — № 3. — С. 29–32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-28

Номер

Розділ

Теорія та історія права і держави