Визначення меж захисту авторських і патентних прав: загальні зауваження

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.2(29).109218

Ключові слова:

захист авторських і патентних прав, межі захисту авторських і патентних прав, визначення меж захисту авторських і патентних прав

Анотація

Стаття містить аналіз питань, пов'язаних із проблемою визначення меж захисту авторських і патентних прав.

Автор  звертає увагу на те, що захист прав інтелектуальної власності (у тому числі авторських і патентних) можна розглядати в широкому і вузькому розумінні: 1) як систему заходів (на міжнародному і національному рівні), спрямованих на протидію порушенням цих прав; як дії, спрямовані на захист порушеного права конкретної особи.

Цивільно-правові способи захисту авторських і патентних прав є передбаченими законом матеріально-правовими заходами примусового характеру, за допомогою яких здійснюється визнання або відновлення порушених прав та інтересів суб'єктів зазначених прав, припинення порушень, а також майновий вплив на порушників.

Від способів захисту авторських і патентних прав слід відрізняти межі захисту цих прав, під якими розуміються межі діяльності відповідних осіб та органів, що здійснюють зазначений захист. Як критерії визначення меж захисту авторських і патентних прав можна розглядати: часові рамки захисту; суб’єктний склад, тобто коло осіб, що мають право на захист, і осіб, які його здійснюють; об’єкт, предмет захисту тощо.

Межі захисту авторських і патентних прав можна також визначати за принципами правової охорони – за національним режимом, режимом найбільшого сприяння тощо. Велике значення має окреслення законодавчих меж захисту, в рамках яких відбувається захист; встановлення територіальних меж та формулювання принципів міжнародної правової охорони об’єктів авторського чи патентного права. 

Захист авторських і патентних прав у більшості випадків здійснюють відповідні органи, тому межі захисту зазначених прав необхідно встановлювати, виходячи з того, якими органами він здійснюється.

Досліджуючи процесуальні аспекти меж захисту авторських прав, прав на винаходи, промислові зразки тощо при їх порушенні, потрібно вирішити питання про відмежування цивільної юрисдикції від господарської, адміністративної від кримінальної. Обгрунтовується висновок, що в цьому аспекті важливо встановити функціональні межі захисту, задля того, щоб уникнути дублювання, змішування функцій різних органів, що здійснюють захист.

Біографія автора

С. С. Драганов, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

S. S. Draganov

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № № 40–44. — Ст. 356.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Текст] : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII (в ред. Закону України № 1771-III від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 37. — Ст. 307.

Про авторське право і суміжні права [Текст] : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII (в ред. Закону № 2627-III від 11.07.2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 43. — Ст. 214.

Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність [Текст] / В. Д. Базилевич : підручник. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2008. — 431 с.

Валлє В. Творчий конфлікт [Текст] / В. Валлє // Український юрист. — К. : Юридическая практика, 2012. — № 5. — С. 54–55.

Стаття з Вікіпедії [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Патент. — Дата доступу : 14.12.2016 р.

Підопригора О. А. Право інтелектуальної власності / О. А. Підопригора [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uristinfo.net/avtorskoe-pravo/243-pravo-intelektualnoyivlasnosti-
pidoprigora-oa/6519-zahist-prava-intelektualnoyi-vlasnosti.html. — Дата доступу : 14.12.2016 р.

Постригань Т. Л. Разове стягнення як спосіб захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності [Текст] / Т. Л. Постригань // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : зб. наук. праць за матер. Всеукр.
наук.-практ. Інтернет-конференції / За заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк. — Черкаси : Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2015. — С. 138–140.

Потєхіна В. Охорона винаходів у законодавстві України і США / В. Потєхіна. — 2005 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.viravallee.com/articles/5.pdf. — Дата доступу : 14.12.2016 р.

Право інтелектуальної власності [Текст] : акад. курс : підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.

Черевко Г. В. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Черевко. — К. : Знання, 2008. — 412 с.

Штефан А. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав [Текст] / А. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2009. — № 2. — С. 41–51.

Штефан О. Дещо до питання про порушення у сфері авторського права [Текст] / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2009. — № 6. — С. 3–13.

Якименко Ю. Способи захисту авторських прав [Текст] / Ю. Якименко // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». — 2015. — № 1 (6). — С. 37–41.
Якшин С. О. Міжнародні механізми захисту прав інтелектуальної власності [Текст] / С. О. Якшин // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції / За заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк. — Черкаси : Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2015. — С. 141–144.

Merges R. Commercial success and patent standards: Economic perspectives on innovation / R. Merges // California Law Review, vol. 76, 1988. — P. 805–876. [Electronic resource]. — Access mode : http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol76/iss4/2. — Access date: 15.02.2016.

Kant I. Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks [Text] / I. Kant // Berlinische Monatsschrift — 1785. — № 5. — S. 403–441.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-29

Номер

Розділ

Трудове та сімейне право