Послуги як об’єкти цивільних прав

Автор(и)

  • С. С. Святошнюк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.2(29).109228

Ключові слова:

послуги, об’єкти цивільних прав, благо, дія, діяльність, робота

Анотація

У статті аналізуються питання, пов’язані з визначенням поняття послуг у цивільному праві та характеристикою останніх як об’єктів цивільних прав. Приділяється увага з’ясуванню характерних ознак послуги як об’єкта цивільних прав. Порівнюються правові категорії «послуги» та «роботи».

Біографія автора

С. С. Святошнюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

S. S. Svyatoshnyuk

Посилання

Цивільне право України [Текст] : [навчальний посібник] / За ред. О. Є. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. — К. : Істина, 2009. — 280 с.

Цивільне право України [Текст] : у 2-х частинах [підручник] / за заг. ред. д.ю.н., проф. Шишки Р. Б. та к.ю.н. доц. Кройтора В. А. — Х. : Видавництво ХНУВС, 2008. — Ч. 1. — 516 с.

Иоффе О. С. Обязательственное право [Текст] / О. С. Иоффе. — М. : юрид. лит., 1975. — 880 c.

Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав [Текст] : [монография] / Д. И. Степанов. — М. : Статут, 2005. — 349 с.

Ємельянчик С. Послуга в цивільному праві [Текст] / С. Ємельянчик // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 3. — С. 105–108.

Дроздова Н. В. Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Н. В. Дроздова. — К., 2005. — 24 с.

Федорченко Н. В. Загальні проблеми зобов’язань по наданню послуг [Текст] / Н. В. Федорченко // Держава і право. — 2002. — Вип. 17. — С. 237–242.

Сліпченко С. Поняття об’єкта цивільного права за ЦК України [Текст] / С. Сліпченко // Право України. — 2007. — № 12. — С. 80–84.

Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України [Текст] / [за заг. ред. д.ю.н. Е. О. Харитонова]. — [4-е вид., доп. і перер.]. — Х. : Одіссей, 2008. — 1200 с.

Шешенин Е. Д. Общие проблемы обязательства по оказанию услуг [Текст] / Е. Д. Шешенин // Антология уральской цивилистики. 1925–1989 : сб. ст. — М. : Статут, 2001. — С. 346–353.

Гейнц Р. М. Послуга як об’єкт цивільних прав за Цивільним кодексом України [Текст] / Р. М. Гейнц // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України[Текст] : Збірник наукових статей. Випуск 30. — Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. — С. 86–93.

Брауде И. Л. Договор подряда [Текст] / И. Л. Брауде. — М., 1954. — 564 c.

Калмыков Ю. Х. К понятию обязательств по оказанию услуг в гражданском праве [Текст] / Ю. Х. Калмыков. — М., 1998. — 364 c.

Борисов Б. А. Услуги, правовой режим реализации [Текст] / Б. А. Борисов. — М., 1997. — 175 c.

Панченко М. І. Цивільне право України [Текст] / М. І. Панченко : [навч. посіб.]. — К. : Знання, 2005. — 583 с.

Васильєва В. А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг [Текст] : [монографія] / В. А. Васильєва. — Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006. — 346 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-29

Номер

Розділ

Трудове та сімейне право