DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.2(29).109228

Послуги як об’єкти цивільних прав

С. С. Святошнюк

Анотація


У статті аналізуються питання, пов’язані з визначенням поняття послуг у цивільному праві та характеристикою останніх як об’єктів цивільних прав. Приділяється увага з’ясуванню характерних ознак послуги як об’єкта цивільних прав. Порівнюються правові категорії «послуги» та «роботи».


Ключові слова


послуги; об’єкти цивільних прав; благо; дія; діяльність; робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Цивільне право України [Текст] : [навчальний посібник] / За ред. О. Є. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. — К. : Істина, 2009. — 280 с.

Цивільне право України [Текст] : у 2-х частинах [підручник] / за заг. ред. д.ю.н., проф. Шишки Р. Б. та к.ю.н. доц. Кройтора В. А. — Х. : Видавництво ХНУВС, 2008. — Ч. 1. — 516 с.

Иоффе О. С. Обязательственное право [Текст] / О. С. Иоффе. — М. : юрид. лит., 1975. — 880 c.

Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав [Текст] : [монография] / Д. И. Степанов. — М. : Статут, 2005. — 349 с.

Ємельянчик С. Послуга в цивільному праві [Текст] / С. Ємельянчик // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 3. — С. 105–108.

Дроздова Н. В. Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Н. В. Дроздова. — К., 2005. — 24 с.

Федорченко Н. В. Загальні проблеми зобов’язань по наданню послуг [Текст] / Н. В. Федорченко // Держава і право. — 2002. — Вип. 17. — С. 237–242.

Сліпченко С. Поняття об’єкта цивільного права за ЦК України [Текст] / С. Сліпченко // Право України. — 2007. — № 12. — С. 80–84.

Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України [Текст] / [за заг. ред. д.ю.н. Е. О. Харитонова]. — [4-е вид., доп. і перер.]. — Х. : Одіссей, 2008. — 1200 с.

Шешенин Е. Д. Общие проблемы обязательства по оказанию услуг [Текст] / Е. Д. Шешенин // Антология уральской цивилистики. 1925–1989 : сб. ст. — М. : Статут, 2001. — С. 346–353.

Гейнц Р. М. Послуга як об’єкт цивільних прав за Цивільним кодексом України [Текст] / Р. М. Гейнц // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України[Текст] : Збірник наукових статей. Випуск 30. — Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. — С. 86–93.

Брауде И. Л. Договор подряда [Текст] / И. Л. Брауде. — М., 1954. — 564 c.

Калмыков Ю. Х. К понятию обязательств по оказанию услуг в гражданском праве [Текст] / Ю. Х. Калмыков. — М., 1998. — 364 c.

Борисов Б. А. Услуги, правовой режим реализации [Текст] / Б. А. Борисов. — М., 1997. — 175 c.

Панченко М. І. Цивільне право України [Текст] / М. І. Панченко : [навч. посіб.]. — К. : Знання, 2005. — 583 с.

Васильєва В. А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг [Текст] : [монографія] / В. А. Васильєва. — Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006. — 346 с.