ПРАВО НА ПРАЦЮ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАХИСТУ У СУДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.2(29).109231

Ключові слова:

право на працю, судовий захист права на працю, процесуальні особливості захисту права на працю

Анотація

У статті досліджено право на працю як одне із фундаментальних прав людини, встановлених міжнародно-правовими актами і визнаних всіма державами.
Звертається увага на те, що конституційне право на працю можна реалізовувати у різноманітних організаційно-правових формах, серед яких
найрозповсюдженішою є вступ у трудові правовідносини з роботодавцем
шляхом укладання трудового договору (контракту).
Спори, що виникають із трудових правовідносин, розглядаються судами
за загальними правилами позовного провадження, але мають деякі процесуальні особливості, що стосуються строків звернення до суду за вирішенням трудового спору, підсудності трудових спорів, судових витрат, доказування в суді у трудових справах тощо.
Аналіз процесуальних особливостей розгляду трудових справ у судах свідчить, що чинне трудове і цивільне процесуальне законодавство сприяє
посиленню захисту трудових прав громадян.

Біографія автора

А. М. Комаренко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

A. N. Komarenko

Посилання

Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015. — Назва з екрана.

Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої) [Електронний ресурс] : Закон України від 14.09.2006 р. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/137–16. — Назва з екрана.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (ООН, 1966 р.). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : show /995_042. — Назва з екрана.

Конституція України [Електронний ресурс] : Прийнята на п’ятій сесіі Верховної Ради України 28.06.1996 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada. gov.ua /laws/show/. — Назва з екрана.

Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] : Закон УРСР від 19.12.1971 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322–08. — Назва з екрана.

Про охорону праці [Електронний ресурс] : Закон України, в редакції Закону України від 21.11.2002 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694–12. — Назва з екрана.

Фурье Ш. Теория четырех движений и всеобщих судеб [Текст] / Ш. Фурье. — М., 1938. — 312 с.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Електронний ресурс] : Закон України від 03.03.1998 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98-вр. — Назва з екрана.

Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса [Текст] / Е. В. Васьковский (Под редакцией и с предисловием В. А. Томсинова). — М. : Издательство «Зерцало», 2003. — 464 с.

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2003 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435–15. — Назва з екрана.

Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 18.03.2004 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov/ua. — Назва з екрана.

Про судовий збір [Електронний ресурс] : Закон України від 08.07.2011 р. — Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov/ua. — Назва з екрана.

Про практику розгляду судами трудових спорів [Електронний ресурс] : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9. — Режим доступу : http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/v0009700–92. — Назва з екрана.

Цивільний процесуальний кодекс УРСР [Електронний ресурс] : Закон УРСР від 18.07.63 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1501–06. — Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-29

Номер

Розділ

Трудове та сімейне право