ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ВНУТРІШНЬОМУ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. П. Плавич Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.2(29).109233

Ключові слова:

внутрішньодержавне право, міжнародне право, концепція примату міжнародного права, механізм узгодження національного права з міжнародно-правовою системою

Анотація

У статті запропоновано для розгляду концепції використання міжнародного права у внутрішньому правопорядку України в контексті примату міжнародного права. В ній також розглядаються форми взаємодії внутрішньодержавного і міжнародного права.

Біографія автора

В. П. Плавич, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V. P. Plavich

Посилання

Оніщенко Н. Співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права: наукові реалії сьогодення [Текст] / Н. Оніщенко // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. — Х. : Право, 2015. — № 1 (80). — C. 29–36.

Плавич С. В. Удосконалення і розвиток законодавства України в умовах трансформації суспільства [Текст] / С. В. Плавич // Проблеми державотворення і правотворення в умовах модернізації України : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченої 20-й річниці незалежності України / Відп. ред. д-р політ. наук В. П. Горбатенко. — К. : Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2011. — 188 с.

Іванченко О. М. Співвідношення норм міжнародного і національного права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави та права; історія політичних та правових вчень» / О. М. Іванченко. — Одеса, 2011. — 23 с.

Плавич В. П. Системна інтеграція України до Європейського Союзу [Текст] / В. П. Плавич // Юридична Україна. — 2004. — № 2 (14). — С. 3–12.

Денисов В. Н. Міжнародне право як складова частина правової системи України [Текст] / В. Н. Денисов // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матеріали науково-практичної конференції. — К., 1998. — С. 82–85.

Про концепції загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [Текст] : Закон України від 21 листопада 2002 року № 228-IV // Офіційний вісник України. — 2002. — № 50. — С. 8.

Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [Текст] : Закон України від 18.03.2004 № 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 29. — Ст. 367.

Гармонізація конституційних систем з правом ЄС [Текст] / Укл. І. В. Кравчук, М. В. Парапан. — К. : Слово, 2005. — 320 с.

Конституция Соединенных Штатов Америки [Текст] // Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. — М. : БЕК, 1999. — С. 3–29.

Конституция Французской Республики [Текст] // Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л. А. Окунькова. — М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1999. — С. 665–686.

Конституция Испании [Текст] // Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л. А. Окунькова. — М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1999. — С. 371–414.

Австрийская Республика. Конституция и законодательные акты [Текст] / Под ред. И. П. Ильинского. — М. : Прогресс, 1985. — 129 с.

Про міжнародні договори [Текст] : Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV // Офіційний вісник України. — 2004. — № 35. — С. 11.14.

Чаплюк О. І. Онтологічні аспекти сутності національної та міжнародної правотворчості [Текст] / О. І. Чаплюк // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. — Вип. 56. — С. 78–83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-30

Номер

Розділ

Міжнародне право