DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.2(29).109253

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЮРИСДИКЦІЯ» ТА ЇЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ

К. В. Пуринова

Анотація


У статті розглядається визначення поняття «юрисдикція держави», аналізуються існуючі у міжнародному праві підходи до визначення її сутності. У процесі проведення дослідження, використовуючи один із підходів, автор доходить висновку стосовно існування таких видів юрисдикції: за сферою дії — територіальна та екстериторіальна; за обсягом — повна та обмежена.
Територіальна юрисдикція реалізується державою у повному обсязі в межах її державного кордону.
В обмеженому обсязі держава реалізує юрисдикцію (юрисдикційні права) в
межах континентального шельфу, виключної економічної зони, прилеглої зони.
Екстериторіальність, у свою чергу, може бути реалізована лише у встановлених міжнародним правом випадках на території інших держав або на міжнародних територіях.


Ключові слова


юрисдикція; міжнародне публічне право; територіальність; екстериторіальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Лехин И. Ф. Словарь иностранных слов [Текст] / И. Ф. Лехин, Ф. Н. Петров. — Изд. 4-е, испр. и перераб. — М. : Иностранные и национальные словари, 1954–1955. — 854 с.

Проект Декларации прав и обязанностей государств от 6 декабря 1949 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vuzllib.su/articles/8784-Проект_Декларации_ прав_и_обязанностей_государств_от_6_декабря_1949_г._(прин_Комиссией_международ-ного/1.html — Название с экрана.

Ryngaert C. Jurisdiction in International Law: United States and European Perspectives // Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid / C. Ryngaert [Электронный ресурс] — Режим доступа : https://lirias.kuleuven.be/bitstream/1979/911/2/doctoraat.pdf — Название с экрана.

Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_048 — Название с экрана.

Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_047 — Название с экрана.

Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_057 — Название с экрана.

Фисенко И. В. Проблемы экстерриториальной юрисдикции в международном уголовном праве [Текст] / И. В. Фисенко // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1996. — № 1. — С. 33–36.