Давність у цивільному та кримінальному праві: порівняльно-правові аспекти

Автор(и)

  • К. Р. Петренко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.2(29).109264

Ключові слова:

давність, давність у кримінальному праві, давність у цивільному праві

Анотація

Статтю присвячено дослідженню поняття давності, основних ознак давності, що притаманні як кримінальному, так і цивільному праву. Проведено порівняння давності в кримінальному та цивільному праві. У цивільному праві давність — це сплив визначеного строку з додержанням умов, встановлених законом, який має наслідком набуття, зміну або припинення цивільних прав та (або) обов’язків. У кримінальному праві давність звільняє засудженого від кримінальної відповідальності та від відбування покарання.

Біографія автора

К. Р. Петренко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

K. R. Petrenko

Посилання

Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III зі зм. та доп.; станом на 12.08.2016 р. — Електрон. дан. (5 файлів). — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua. — Назва з екрана.

Кримінальний процесуальний кодекс України: станом на 1 січ. 2013 р.: відповідає офіц. тексту. — Х. : Право, 2013. — 344 с.

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі зм. та доп.; станом на 12.08.2016 р. — Електрон. дан. (5 файлів). — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua. — Назва з екрана.

Августин Аврелий. Лабиринты души. История моих бедствий [Текст] / П. Абеляр, Аврелий Августин. — М. : Республика, 1992. — 334 с.

Энгельман И. Е. О давности по русскому гражданскому праву: Историко-догматическое исследование [Текст] / И. Е. Энгельман. — М. : Статут, 2003. — 511 с.

Зельдов С. И. О понятии судимости [Текст] / С. И. Зельдов // Правоведение. — Л. : Изд-во Ленингр. ун-та. — 1972. — № 1. — С. 61–69.

Мейер Д. И. Русское гражданское право [Текст] / Д. И. Мейер. — М. : Статут, 2000. — 327 с.

Маликов С. В. Сроки в уголовном праве России: понятие, виды, характеристика [Текст] / С. В. Маликов : монография; под ред. А. И. Чучаева. — М. : Проспект, 2009. — 236 с.

Ткачевский Ю. М. Освобождение от отбывания наказания [Текст] / Ю. М. Ткачевский. — М. : Юрид. лит., 1970. — 240 с.

Цікало В. І. Давність у цивільних правовідносинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. І. Цікало; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 193 с.

Любавский А. Д. О давности в гражданских делах [Текст] / А. Д. Любавский // Юридические монографии и исследования : В 3 т. — М., 1867–1875. — Т. 3. — 218 с.

Скибицкий В. В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания [Текст] / В. В. Скибицкий. — К. : Наукова думка, 1987. — 184 с.

Таганцев Н. С. Русское уголовное право [Текст] / Н. С. Таганцев : Часть общая. Лекции. — 2-е изд., пересмотр. и доп. — Т. 1. — СПб. : Государственная типография, 1902. — 380 с.

Кузнецов В. В., Савченко А. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Джужи. — Вид. 2-ге, доп. та перероб. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 392 с.

Архів Київського районного суду м. Одеси, справа № 520/2456/15-к.

Архів Київського районного суду м. Одеси, справа № 520/ 7888/13-к.

Застосування строку позовної давності при розгляді цивільних справ у 2013 році [Електронний ресурс] : узагальнення Апеляційного суду Харківської області. — Електрон. дан. (1 файл). — Режим доступу : http://hra.court.gov.ua. — Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-30

Номер

Розділ

Порівняльне правознавство, зарубіжне право