DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.2(29).109264

Давність у цивільному та кримінальному праві: порівняльно-правові аспекти

К. Р. Петренко

Анотація


Статтю присвячено дослідженню поняття давності, основних ознак давності, що притаманні як кримінальному, так і цивільному праву. Проведено порівняння давності в кримінальному та цивільному праві. У цивільному праві давність — це сплив визначеного строку з додержанням умов, встановлених законом, який має наслідком набуття, зміну або припинення цивільних прав та (або) обов’язків. У кримінальному праві давність звільняє засудженого від кримінальної відповідальності та від відбування покарання.

Ключові слова


давність; давність у кримінальному праві; давність у цивільному праві

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III зі зм. та доп.; станом на 12.08.2016 р. — Електрон. дан. (5 файлів). — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua. — Назва з екрана.

Кримінальний процесуальний кодекс України: станом на 1 січ. 2013 р.: відповідає офіц. тексту. — Х. : Право, 2013. — 344 с.

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі зм. та доп.; станом на 12.08.2016 р. — Електрон. дан. (5 файлів). — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua. — Назва з екрана.

Августин Аврелий. Лабиринты души. История моих бедствий [Текст] / П. Абеляр, Аврелий Августин. — М. : Республика, 1992. — 334 с.

Энгельман И. Е. О давности по русскому гражданскому праву: Историко-догматическое исследование [Текст] / И. Е. Энгельман. — М. : Статут, 2003. — 511 с.

Зельдов С. И. О понятии судимости [Текст] / С. И. Зельдов // Правоведение. — Л. : Изд-во Ленингр. ун-та. — 1972. — № 1. — С. 61–69.

Мейер Д. И. Русское гражданское право [Текст] / Д. И. Мейер. — М. : Статут, 2000. — 327 с.

Маликов С. В. Сроки в уголовном праве России: понятие, виды, характеристика [Текст] / С. В. Маликов : монография; под ред. А. И. Чучаева. — М. : Проспект, 2009. — 236 с.

Ткачевский Ю. М. Освобождение от отбывания наказания [Текст] / Ю. М. Ткачевский. — М. : Юрид. лит., 1970. — 240 с.

Цікало В. І. Давність у цивільних правовідносинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. І. Цікало; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 193 с.

Любавский А. Д. О давности в гражданских делах [Текст] / А. Д. Любавский // Юридические монографии и исследования : В 3 т. — М., 1867–1875. — Т. 3. — 218 с.

Скибицкий В. В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания [Текст] / В. В. Скибицкий. — К. : Наукова думка, 1987. — 184 с.

Таганцев Н. С. Русское уголовное право [Текст] / Н. С. Таганцев : Часть общая. Лекции. — 2-е изд., пересмотр. и доп. — Т. 1. — СПб. : Государственная типография, 1902. — 380 с.

Кузнецов В. В., Савченко А. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Джужи. — Вид. 2-ге, доп. та перероб. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 392 с.

Архів Київського районного суду м. Одеси, справа № 520/2456/15-к.

Архів Київського районного суду м. Одеси, справа № 520/ 7888/13-к.

Застосування строку позовної давності при розгляді цивільних справ у 2013 році [Електронний ресурс] : узагальнення Апеляційного суду Харківської області. — Електрон. дан. (1 файл). — Режим доступу : http://hra.court.gov.ua. — Назва з екрана.