ПІДСТАВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ АУТСОРСИНГУ

Автор(и)

  • А. Л. Святошнюк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2017.2(31).132970

Ключові слова:

договір аутсорсингу, розірвання договору аутсорсингу, ефективність розірвання договору аутсорсингу, реверсний аутсорсинг

Анотація

Статтю присвячено дослідженню підстав та особливостей розірвання
договору аутсорсингу. Звертається увага на ризики та витрати, які може
понести замовник аутсорсингу у разі невиконання або неналежного виконання договору.

Біографія автора

А. Л. Святошнюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

A. L. Svyatoshnyuk

Посилання

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435‑IV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi (дата звернення: 11.09.2017).

Канзафарова І. С. Підстави для зміни або розірвання договору за чинним ЦК України // Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, 26–28 листопада 2014 року, м. Одеса /

відп. ред.: І. С. Канзафарова, О. О. Нігреєва ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ. Одеса : Астропринт, 2014. С. 159–168.

Overby S. Outsourcing: Bringing IT Back Home : CIO, 2003. Mar 1. URL: http://www.cio.com /article/2440179/outsourcing/outsourcing--bringing-itback-home.html (дата звернення:11.09.2017)

Процьків Н. М. Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2003. 16 c.

Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве // Категории науки гражданского права : избр. тр.: в 2 т. М. : Статут, 2005. Т. 2. 494 c.

Красавчиков О. А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и функции // Межвузовский сб. науч. тр. / [редкол. : М. Я. Кириллова, О. А. Красавчиков (отв. ред.) и др.]. Свердловск, 1980. С. 3–20.

Канзафарова І. С. Науково-практичний коментар до cт. ст. 651–654 ЦК // Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : Лисяк Л. С., 2012. Т. 7 : Загальні положення про зобов’язання та договір. С. 706–716. (Сер. : «Коментарі та аналітика»).

Святошнюк А. Л. Поняття та правова природа аутсорсингу в цивільному праві України // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса:

Астропринт, 2016. С. 68–72.

Синайский В. И. Русское гражданское право : учебник. М., 2002. 638 c.

Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву : сб. М., 2002. Т. 1. 490 c.

Иоффе О. С. Гражданские правоотношения // Избр. тр.: в 4 т. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. Т. І. 574 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-05

Номер

Розділ

Цивільне та земельне право