ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ МАЙНОВИХ ТА НЕМАЙНОВИХ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

Автор(и)

  • А. В. Смітюх Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2017.2(31).132990

Ключові слова:

корпоративні права, майнові права, немайнові права, законний інтерес, корпоративні підприємства

Анотація

У статті аналізується співвідношення майнових та немайнових корпоративних прав учасників корпоративних підприємств, робиться висновок про те, що немайнові корпоративні права є рівнозначними майновим правам за важливістю, оскільки лише неподільна сукупність взаємно обумовлених та тісно повязаних майнових і немайнових корпоративних прав дозволяє реалізувати законний інвестиційний інтерес учасника корпоративного підприємства.

Біографія автора

А. В. Смітюх, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

A. V. Smitiukh

Посилання

Долинська О. В. Юридична природа корпоративних прав учасників господарських товариств // Університетські наукові записки. 2008. № 4(28). С.190–194.

Спасибо-Фатєєва І., Дуденко Т. Правова природа майнових і корпоративних прав, їх оборотоздатність та деякі аспекти застави // Юридичний радник. 2005. № 2. С.26–30.

Шимон С. Сущность корпоративных прав: несколько ремарок к научной дискуссии // Legea si Viata. 2013. № 7. С.35–39.

Кравчук В. М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. 38 c.

Кравченко С. С. Юридична природа прав учасників господарських товариств: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2007. 213 c.

Корпоративное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». М.: Волтерс Клувер, 2007. 648 c.

Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. Т. 1: Общая часть. М.: Волтерс. Клувер, 2006. 720 c.

Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. 220 c.

Карагусов Ф. С. Правовой режим ценных бумаг в Республике Казахстан. Алматы: Гылым, 1995. 216 c.

Юлдашбаева Л. Р. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций). М.: Статут, 1999. 205 c.

Саванець Л. М. Природа прав, посвідчених бездокументарними цінними паперами // Юридичний вісник. 2012. № 3(24). С.93–98.

Спасибо-Фатєєва І. В. Цивілістика на шляху формування доктрин: вибр. наук. пр. Х.: Золоті сторінки, 2012. 694 c.

Чепис О. І. Інтереси в цивільному праві: сутність, місце та особливості захисту: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03; Ін-т держави і права країн Європи, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун‑т». Ужгород, 2010. 230 c.

Вінник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2004. 631 c.

Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М.: Юрид. лит., 1950. 268 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-05

Номер

Розділ

Господарське право