ЕФЕКТИВНІСТЬ НОРМ ПРАВА КРІЗЬ ПРИЗМУ НОРМ ПЕНСІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

  • А. В. Скоробагатько Національний університет «Одеська морська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2017.2(31).133018

Ключові слова:

право, ефективність законодавства, правове регулювання, пенсійне забезпечення

Анотація

У статті досліджується проблема ефективності норм права. Автором ефективність розглядається як з позиції вивчення наукової думки, так і крізь призму аналізу окремих положень пенсійного законодавства; визначені основні ознаки ефективності норм пенсійного законодавства.

Біографія автора

А. В. Скоробагатько, Національний університет «Одеська морська академія»

A. Skorobagatko

Посилання

Лукаш С. С. Деякі аспекти диференціації регулювання праці як прояв механізму правового регулювання у трудовому праві // Форум права. 2007. № 2. С. 126–132.

Скрипнюк О., Селіванов В. Методологічні проблеми взаємозв’язку права і політики // Право України. 2007. № 12. С. 14–21.

Шемшученко Ю. С. Проблеми методології законодавчої діяльності // Правова держава. К., 2007. Випуск 18. С. 3–7.

Тацій В. Я. Методологічні проблеми правової науки на сучасному етапі державотворення // Правова держава. К., 2005. Випуск 16. С. 10–18.

Козюбра М. Методологія правознавства і методологія права: співвідношення понять та їх особливості // Право України. 2014. № 1. С. 22–32.

Нестерцова-Собакарь О. В. Ефективність норм трудового права як головний фактор його розвитку // Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства: матеріали XV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х.: ХНУВС, 2015. С.129–132.

Сырых В. М. Логические основания общей теории права: в 2 т. Т. 1: Элементный состав. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юстицинформ, 2001. 528 c.

Оніщенко Н. М. Проблеми ефективності законодавства: сучасна доктрина та потреби практики // Судова апеляція. 2006. № 2. С. 10–15.

Эффективность правовых норм / [В. И. Никитинский и др.]. М.: Юрид. лит., 1980. 280 c.

Насырова Т. Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. Теория и практика / науч. ред. Г. И. Курдюков. Казань: Казан. ун-т, 1988. 144 c.

Тищенко О. В. Право соціального забезпечення України: теоретичні та практичні проблеми формування і розвитку галузі: монографія. К.: ДП «Прінт Сервіс», 2014. 394 c.

Крусян А. Р. Україна як соціальна держава: концептуальні положення та конституційно-правові реалії // Актуальні проблеми політики. 2012. № 44. С. 35–47.

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 49–51. Ст. 376.

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. 2011. № 2–3. Ст.11.

Пархоменко Н. Ефективність законодавства України на сучасному етапі: проблеми забезпечення // Ефективність норм права: зб. наук. праць. Матеріали VIІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2016 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила, І. О. Ізарової. Київ: Ніка-Центр, 2016. С. 353–356.

Медвечук В. Питання ефективності чинного законодавства // Право України. 1998. № 6. С. 69–71.

Кіндрат П. В. Ефективність законодавства: понятійно-термінологічний аспект // Правова інформатика. 2015. № 3(43). С. 55–59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-06

Номер

Розділ

Право соціального забезпечення