ПРАВА НА ЗЕМЛЮ ТА ІНШЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ КРАЇН РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Є. М. Корнеєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2017.2(31).133043

Ключові слова:

права на землю, право власності, нерухоме майно, романо-германська правова сім’я, цивільне право

Анотація

У статті досліджено історичні аспекти правового регулювання відносин, пов’язаних з правами на землю та інше нерухоме майно. Простежено еволюцію правового регулювання окремих аспектів цивільного обороту земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості у цивільному праві країн романо-германської правової сім’ї. Висвітлено історичні аспекти формування концепції прав на землю та інше нерухоме майно у країнах романо-германської правової сім’ї.

Біографія автора

Є. М. Корнеєва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

E. M. Korneyeva

Посилання

Основы римского гражданского права : учебник для вузов : лекции / И. Б. Новицкий ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. М. : Зерцало, 2000. 391 c.

Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право (базовый учебник): [перевод с македонского В. А. Томсинова, Ю. В. Филиппова] ; под ред. проф. В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. 448 c.

Хутыз М. Х. Римское частное право : курс лекций. Краснодар : КГУ, 1993. 169 c.

Батыр К. И. Всеобщая история государства и права / ред. К. И. Батыр. М. : Былина, 1996. 416 c.

Римское частное право : учебник / И. С. Перетерский и [и др.] ; ред. И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский. М. : Новый Юрист, 1997. 512 c.

Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения) : [перевод с чешского]. М. : Юрид. лит., 1989. 448 c.

Антологія української юридичної думки : у 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Т. 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба / упорядники: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, О. О. Самойленко; відп. редактор І. Б. Усенко. К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2003. 584 c.

Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. Т. 2 : Статут Великого князівства Литовського 1566 року / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. Одеса: Юридичналітература, 2003. 560 c.

Грозовський І. М. Право власності на землю в Запорізькій Січі // Право України. 1997. № 8. С. 62–65.

Кулишенко О. Ю. Політика українських гетьманів щодо формування земельного законодавства в українській гетьманській державі в другій половині ХVII — на початку XVIII століття // Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 3. С. 23–25.

Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник : отв. ред. Е. А. Васильев, А. С. Комаров. 4-е изд., перераб. и доп. : в 2 т. Т. 1. М. : Междунар. отношения, 2006. 560 c.

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона): [перевод с французского] / предисл. А. С. Довгерт; предисл., коммент. В. Н. Захватаев. К. : Истина, 2006. 1008 c.

Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т.1 / Уклад.: Ю. В. Білоусов, І. Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін. К.: Правова єдність, 2009. 1168 c.

Шапп Я. Основы гражданского права Германии: учебник. М. : Бек, 1996. 304 c.

Гражданское уложение Германии : ввод. Закон к Гражд. уложению : [перевод с немецкого] / научн. редакторы А. Л. Маковский [и др.]. М. : Волтерс Клувер, 2006. 816 c.

Кіхая Ю. В. Питання з аконодавчого визначення понять «нерухомість» та «об’єкт нерухомості» // Південно-укарїнський часопис. 2009. № 1. С. 264–266.

Кодифікація цивільного законодавства на українських землях. Т. 2 / уклад.: Ю. В. Білоусов, І. Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін. К.: Правова єдність, 2009. 1240 c.

Гражданский кодекс Украинской ССР. Научно-практический комментарий / Агапов И. Г., Бару М. И., Беленчук И. А., Боброва Д. В., и др.; отв. ред. Якименко А. Н. К.: Политиздат Украины, 1981. 639 c.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356 (із наступними змінами та доповненнями).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-06

Номер

Розділ

Порівняльне правознавство