ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

Автор(и)

  • А. С. Кисель Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).133966

Ключові слова:

торговельна марка, знак для товарів і послуг, правова охорона

Анотація

    Стаття присвячена дослідженню особливостей правової охорони торговельних марок, які є засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, відповідно до внутрішнього законодавства України, міжнародних договорів та національного законодавства окремих країн Європейського Союзу. Вказано, що даний об’єкт права інтелектуальної власності на сьогодні є дуже важливим стратегічним активом, передумовою для успішного розвитку країни та підтримання міжнародних економічних відносин, тому законодавство у цій сфері повинно відповідати сьогоденню. Обґрунтовується необхідність вдосконалення законодавства України з урахуванням досвіду зарубіжних країн.

Біографія автора

А. С. Кисель, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

A. S. Kysel

Посилання

Бабецька І. Я. Особливості реєстрації знаків для товарів та послуг / І. Я. Бабецька // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2015. № 12. С. 108–112.

Балашов I. А. Вдосконалення правової охорони знаків для товарів і послуг в Україні відповідно європейському законодавству у цій сфері / I. А. Балашов, О. І. Булахова, П. Д. Антонець, Т. М. Матяшова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2012. Вип. 1. Том 3. C. 124–127.

Бабенко В. А. Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність / В. А. Бабенко // Історія торгівлі, податків та мита. 2014. № 1. С. 91–97.

Ромат Т. Є. Захист торговельних марок як об'єктів інтелектуальної власності / Т. Є. Ромат // Теорія та практика державного управління. 2011. Вип. 3. С. 286–294.

Капіца Ю. М. Реформа охорони торговельних марок в Європейському Союзі та її вплив на законодавство України / Ю. М. Капіца // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. Київ, 2016. Вип. 127 (ч. 1). С. 80–86.

Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні: Указ Президента України від 18.09.1992 № 479/92. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/479/92 (дата звернення: 10.04.2018).

Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення: 10.04.2018).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 10.04.2018).

Шинкарук Н. В. Міжнародні угоди щодо охорони торговельної марки / Н. В. Шинкарук // Міжнародні читання, присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). Одеса: Фенікс, 2010. С. 323–325.

Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Луїза Джумберовна Романадзе. Одеса, 2008. 217 с.

Директива Европейского парламента и Совета «О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков»: Международный документ от 16.12.2015 № 2015/2436. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15947 (дата обращения: 10.04.2018).

Орлюк О. Співвідношення правової охорони промислових зразків і торговельних марок / О. Орлюк, Л. Работягова // НДІ інтелектуальної власності АпрН України. 2009. URL: http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-spivvidnoshennja-pravovoji-okhorony-promyslovykh-zrazkiv-i-torhovelnykh-marok.html (дата звернення: 10.04.2018).

Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: Наказ Міністерства юстиції України від 28.07.1995 № 116. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95 (дата звернення: 10.04.2018).

Паризька конвенція про охорону промислової власності: Міжнародний документ від 20.03.1883 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_123 (дата звернення: 10.04.2018).

Немеш П. Ф. Особливості правової охорони звукових торговельних марок у країнах ЄС та в Україні / П. Ф. Немеш // Судова апеляція. 2016. № 1. С. 92–98.

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг: Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf (дата звернення: 10.04.2018).

Кононенко Р. О. Коллективный товарный знак: особенности правового режима / Р. О. Кононенко // Общество и право. 2011. № 1 (33). С. 70–73.

Немеш П. Ф. Правова охорона колективної торговельної марки / П. Ф. Немеш // Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 6. С. 107–110.

Рассомахіна О. А. Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Ольга Андріївна Рассомахіна. К., 2008. 21 с.

Мэггс П. Б. Интеллектуальная собственность / П. Б. Мэггс, А. П. Сергеев. М.: Юристъ, 2000. 400 с.

Савицький О. Торговельна марка як об’єкт права інтелектуальної власності / О. Савицький // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. 2016. C. 78–83.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. // Dziennik Urzêdowy z dnia 20 wrzenia 2007 r. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071711206/T/D20071206L.pdf (дата звернення: 10.04.2018).

Савич С. С. Споживач у системі цивільно-правової охорони торговельних марок / С. С. Савич // Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис. 2011. № 3. С. 210–214.

Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=126861 (дата звернення: 10.04.2018).

Коросташова І. М. Торговельна марка спільноти / І. М. Коросташова. URL: http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/147359/1/155-163.pdf (дата звернення: 10.04.2018).

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: Міжнародний документ від 15.04.1994. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення: 10.04.2018).

Коренюк О. Міжнародно-правове регулювання обороту торгових марок / О. Коренюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 3 (92). C. 69–77.

Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності: Лист Вищого господарського суду України від 28.02.2017 № 01-06/521. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17 (дата звернення: 10.04.2018).

Закон Германии «Об охране товарных знаков и других обозначений» от 25.10.1994. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=461631 (дата обращения: 10.04.2018).

Кодекс интеллектуальной собственности Франции 1992 г. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=179120 (дата обращения: 10.04.2018).

Порівняльне право про торговельні марки / Уклад. А.А. Герц. Х., 2010. 112 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-18

Номер

Розділ

Цивільне право і процес, порівняльне правознавство у сфері приватного права