Том 23, № 1(32) (2018)

Зміст

Конституційне та муніципальне право

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОМБУДСМЕНА В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
А. В. Левенець, Л. О. Корчевна 7 - 14
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Л. О. Кадегроб 15 - 21
MUNICIPALITY: CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS
О. В. Прієшкіна 22 - 26

Адміністративне право і процес, господарське право

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ СПОРІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВИБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
В. А. Стукаленко 27 - 34
ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
В. Ю. Чернишова 35 - 41
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ
А. В. Смітюх 42 - 48

Цивільне право і процес, порівняльне правознавство у сфері приватного права

НАБУВАЛЬНА ДАВНІСТЬ ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Є. О. Рябоконь 49 - 60
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА БЕСХОЗЯЙНЫЕ ДВИЖИМЫЕ ВЕЩИ ПУТЕМ ЗАВЛАДЕНИЯ, ПРИСВОЕНИЯ НАХОДКИ И НАХОДКИ КЛАДА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Е. М. Корнеева 61 - 72
ПРИМУСОВЕ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕНЬ НА МАЙНО БОРЖНИКА
Т. О. Гуржій, Є. О. Музичка 73 - 86
ДОГОВОРИ ТИПУ CLICK-WRAP І BROWSE-WRAP: ОСОБЛИВОСТІ І ПРИЗНАЧЕННЯ
Н. Ю. Філатова, О. С. Бережняк 87 - 97
ПОНЯТТЯ БРЕНДОВОГО КІБЕРСКВОТИНГУ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НИМ
Н. М. Булат 98 - 110
ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)
А. С. Кисель 111 - 124
УПУЩЕНА ВИГОДА ТА УМОВИ ЇЇ ВІДШКОДУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА США
Є. О. Каташинський 125 - 139

Трудове та сімейне право

СТОРОНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ І ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Без заголовку
О. М. Потопахіна 140 - 148
МОНІТОРИНГ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ
Р. В. Падун 149 - 157

Кримінальне право та кримінологія

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ «ВНЕШНЯЯ - ВНУТРЕННЯЯ» БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
О. А. Чуваков 158 - 165
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗАХИСНИКІВ В УКРАЇНІ
І. В. Гроза, А. В. Михайленко 166 - 173

Міжнародне та європейське право, зовнішньоекономічна діяльність

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ЗАБРУДНЕННЯ З СУДЕН
І. В. Леусенко 174 - 180
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МИТНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОНТРАФАКТНІЙ ПРОДУКЦІЇ
В. В. Нижникова 181 - 189
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРЛАМЕНТІВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ДОТРИМАННІ ПРИНЦИПУ СУБСІДІАРНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ ЄС
М. О. Саракуца, М. М. Ячменська 190 - 198
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОРСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Е. В. Толкаченко 199 - 207
ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПОДАЛЬШОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ "УКРАЇНА – ЄС" У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
В. В. Чайковська 208 - 214

Актуальні проблеми судочинства

DЕ MINIMIS NON СURАT РRАЕTOR: КРИТЕРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ НАЯВНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ШКОДИ ДЛЯ ЗАЯВНИКА
Л. М. Дешко 215 - 221
ПРИНЦИПИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА НЕДОТОРКАННОСТІ СУДДІВ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Д. В. Колесник 222 - 229
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ В СУДОЧИНСТВІ РІДНОЇ МОВИ АБО МОВИ, ЯКУ ОСОБА РОЗУМІЄ
В. В. Сліпенюк 230 - 240

Рецензії

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ А.Ю. БАБАСКІНА «КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ»
С. Я. Фурса 241 - 244