DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).133971

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРЛАМЕНТІВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ДОТРИМАННІ ПРИНЦИПУ СУБСІДІАРНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ ЄС

М. О. Саракуца, М. М. Ячменська

Анотація


У статті досліджено принцип субсидіарності у діяльності Європейського Союзу, висвітлено погляди вітчизняних та іноземних науковців стосовно поняття та сутності принципу субсидіарності,  проаналізовано нормативну базу ЄС та міжнародні акти з цього питання, розглянуто основні новели Лісабонської угоди щодо контролю з боку національних парламентів держав-членів ЄС за додержанням принципу субсидіарності у діяльності інститутів ЄС.


Ключові слова


Європейський Союз; принцип субсидіарності; Лісабонська угода; національні парламенти; компетенція ЄС

Повний текст:

PDF

Посилання


Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and proportionality [Text] //Blackstone’s EU Treaties and legislation/ N.Foster (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2014. pp.125-128

Гомцян С.В. Динамика развития субсидиарности в Европейском Союзе /С.В. Гомцян/ Вестник международных организаций.– 2007.-№ 6. – С.54.

Савіовський М.Ю. Принцип субсидіарності в історії європейської політико-правової думки / М.Ю. Савіовський // Трипільська цивілізація. – 2012. - № 8. - С. 31.

Althusius J. Politica. Indianapolis: Liberty Fund, 1995. P. 18.

Алексеев О.Б. Субсидиарность и пространственное развитие / О.Б. Алексеев // Тексты форума по проблематике регионального развития [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://vasilievaa.narod.ru/mu/csipfo/ csi/textforum2.htm

Гоці С. Урядування в об'єднаній Європі. — К., 2003. — С. 104.

Dinan D. Ever Closer Union: An introduction to European Integration. L., 1999. P.158

Бусыгина И.М. Концептуальные основы европейского регионализма: проблемы европейского регионализма / И.М. Бусыгина // Докл. Ин-та Европы РАН.- 1999. - № 61.

Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право / А.І. Дмитрієв. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 485.

Михалева Т.Н. Принцип субсидиарности в праве Европейского Союза: предел наднациональности или ее развитие /Т.Н. Михалева [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/172850/1/145-155.pdf

Єдиний європейський акт: Міжнародний документ від 17.02.1986 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_028

Consolidated version of the Treaty on the European Union [Текст] / Blackstone’s EU Treaties and legislation/ N.Foster (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2014. pp.1-20

Договір про заснування Європейської Спільноти: Міжнародний документ від 25.03.1957 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_017

Annex to the Conclusions of the Presidency of the European Council at Edinburgh, 11-12 December 1992. режим доступа- http://www.european-council.europa.eu/

Duff Andrew. Towards a Definition of Subsidiarity II Subsidiarity within the European Community/ Andrew Duff. - London. Buckingham Palace Road. Federal Trust for Education and Reserch. 1996. - P.9.

Протокол про застосування принципів субсидіарності та пропорційності: Міжнародний документ від 02.10.1997 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_641

Brussels drops plans for EU law limiting right to strike [Electronic resource]. URL: http://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/brussels-drops-plansfor-eu-law-limiting-right-to-strike/ (date of access: 01.08.2016.

Декларація Конференції Головуючих осіб національних парламентів «Парламентське бачення міжнародного співробітництва на зорі третього тисячоліття»: Міжнародний документ від 01.09.2000 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_888

Лісабонський договір про внесення змін до Договору про Європейський союз та Договір про заснування Європейського співтовариства // Official Journal. Серія С. – 13.12.2007. - Vol. 50. - № 306

Протокол про роль національних парламентів у Європейському Союзі: Міжнародний документ від 02.10.1997 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_621

Васильева Т.А. Влияние европейской интеграции на деятельность парламентов государств-членов / Т.А. Васильева - [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-evropeyskoy-integratsii-na-deyatelnost-parlamentov-gosudarstv-chlenov-es