НАБУВАЛЬНА ДАВНІСТЬ ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Автор(и)

  • Є. О. Рябоконь Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134144

Ключові слова:

usucapion, succession, usucapion possession, Publician’s action, bona fide possession

Анотація

У роботі розглядаються проблемні питання застосування набувальної давності до правовідносин, що виникають у зв’язку з правонаступництвом у володінні майном. Автором надається критична оцінка висловлювань вчених, які кваліфікують давнісне володіння не як фактичний стан, а відносять його до числа суб’єктивних цивільних прав саме внаслідок поширення на володіння за набувальною давністю правонаступництва за ч. 2 ст. 344 ЦК України. На основі аналізу джерел римського приватного права спростовуються думки щодо віднесення давнісного володіння до числа суб’єктивних прав. Стверджується, що необхідною умовою володіння правонаступника за ст. 344 ЦК України є добросовісність у момент заволодіння майном

Біографія автора

Є. О. Рябоконь, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Yе. O. Ryabokon

Посилання

Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ, підготовлений Верховним Судом України. Абз. 53 розділу «Набувальна давність». [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1207B66D24762C1DC2257D0E004CC419 (дата звернення: 12.03.2018).

Безсмертна Н. В. Стаття 344. Набувальна давність. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. , 4-те вид., перероб. і допов. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. Київ: Юрінком Інтер, 2011. Т. I. С. 547-549.

Воронова Ю. В. Приобретательная давность по российскому гражданскому праву: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2007.149 с.

Вороной В. В. Приобретательная давность по российскому гражданскому праву: дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2004.191 с.

Институции Гая. Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. Москва: Зерцало, 1997. С. 15-150.

Луць В.В. Строки набуття і припинення права власності. Набуття та припинення права власності в Україні (проблеми теорії та практики): Монографія / За ред. академіка НАПрН України В. В. Луця. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. Розд. 2, § 5. С. 121-139.

Маковій В. П. Набувальна давність у цивільному праві: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2007. 214 с.

Муромцев С. Рецепция римского права на Западе. Москва: Типография А. И. Мамонтова и К°, 1886. 155 с.

Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: підручник. 2-ге вид. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 528 с.

Подопригора А.А. Основы римского гражданского права: Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и факультетов. 2-е изд., перераб. Киев: Вентури, 1994. 288 с.

Погрібний С. О. Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права: дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2001. 242 с.

Про судову практику в справах про захист права власності та іншихречових прав: постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 р. № 5. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14 (дата звернення: 10.03.2018).

Рудоквас А.Д. Приобретательная давность и давностное владение: дис. … д-ра юрид. наук. Санкт-Петербург, 2011. 389 с.

Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. Москва: Издательство БЕК, 2002. 400 с.

Скрябин С. В. Вещное право: Учебное пособие. Алматы: Научно-издательский центр КОУ, 2009. 292 с.

Спєсівцев Д. С. Юридичні факти у механізмах виникнення, переходу та припинення речових прав на нерухомість в Україні: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2017. 221 с.

Толстой Ю. К. Давность в Гражданском кодексе Российской Федерации. Правоведение. Санкт-Петербург. 1995. № 1. С.14-24.

Хайруллина Н.М. Приобретательная давность: вопросы теории и практики: дисс. … канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2011. 182 с.

Хвостов В.М. История римского права. Пособие к лекциям. 3-е изд., пепераб. и доп. Москва: Типография Тов-ва И. Д. Сытина, 1907. 463 с.

Цікало В. І. Давність у цивільних правовідносинах: дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2003. 193 с.

Яковлев В. Н. Древнеримское частное право и современное российское гражданское право: учебник; предисл. С. Д. Бунтов, Н. В. Кузнецова, А. А. Подопригора. Москва: Волтерс Клувер, 2010. 960 с.

Buckland W. W. A Text-book of Romal Law from Augustus to Justinian. Cambridge: The University Press, 1921.756 p.

Hadley J. Introduction to the Roman Law. In Twelve Academical Lectures. New York: D. Appleton and Company, 1902. 333 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-18

Номер

Розділ

Цивільне право і процес, порівняльне правознавство у сфері приватного права