НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА БЕЗХАЗЯЙНІ РУХОМІ РЕЧІ ШЛЯХОМ ЗАВОЛОДІННЯ, ПРИСВОЄННЯ ЗНАХІДКИ І ЗНАХІДКИ СКАРБУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Автор(и)

  • Е. М. Корнеева Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134150

Ключові слова:

набуття права власності, безхазяйна рухома річ, заволодіння, знахідка, скарб

Анотація

Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів набуття права власності на безхазяйні рухомі речі шляхом заволодіння, присвоєння знахідки, знахідки скарбу за цивільним законодавством України, Німеччини, Франції, Італії, Чехії, Нідерландів та Китаю.

Зроблено висновок, що незважаючи на певну схожість законодавчих положень, які регулюють відповідні суспільні відносини, у зазначених країнах існують і відмінності, що полягають у встановленні різних строків для набуття права власності; в окремих випадках – кола нових власників (від можливості набуття речі фізичною особою до набуття права власності лише державою); різних підходів до розрахунку винагороди особі, що знайшла річ, тощо.

Біографія автора

Е. М. Корнеева, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

E. M. Korneyeva

Посилання

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: закон України від 18.03.2004 року № 1629–IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435–15.

Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник / Ч.Санфилиппо: под ред. Д. В. Дождева: пер. с итал. И. И. Маханькова. М.: БЕК, 2002. 400 с.

Строгецкий В. М. Римское право: учебное пособие / В. М. Строгецкий. М.–Берлин: Директ-Медиа, 2014. 441 с.

Римське право: підруч. / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов: МОН України. 2-ге вид. К.: Юрінком Інтер, 2009. 528 с.

Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник: отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. Изд. 4-е, перераб. и доп.: в 2-х т. Т. I. М.: Междунар. отношения, 2006. 560 с.

Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.А. Зенин. М.: Юрайт, 2018. 227 с.

Гражданский кодекс Федеративной Республики Германии. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html (дата доступа: 02.04.2018).

Основные институты гражданского права зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование / В.В. Залесский [и др.]. М.: Норма, 1999. 648 с.

Гражданский кодекс Италии. URL: http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-civile (дата доступа: 02.04.2018).

Цивільний кодекс України: закон України від 16.01.2003 року № 435–15. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435–15 (дата доступу: 02.04.2018).

Земельний кодекс України: закон України від 25.10.2001 року № 2768–ІІІ. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/ed20130101 (дата доступу: 02.04.2018).

Лісовий кодекс України: закон України від 21.01.1994 року № 3852–ХІІ. URL: http: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3852-12(дата доступу: 02.04.2018).

Гражданский кодекс Франции. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=450290 (дата доступа: 02.04.2018).

Гражданский кодекс Чешской Республики. URL: http://anesro.com/downl/zakon/89-2012_Sb.pdf (дата доступа: 02.04.2018).

Зайков А. В. Римское частное право в систематическом изложении: учебник / А. В. Зайков. М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. 480 с.

Законодательство Китая. Гражданское право. Закон КНР «О вещных правах».URL: http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_real_right (дата доступа: 02.04.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-18

Номер

Розділ

Цивільне право і процес, порівняльне правознавство у сфері приватного права