DЕ MINIMIS NON СURАT РRАЕTOR: КРИТЕРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ НАЯВНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ШКОДИ ДЛЯ ЗАЯВНИКА

Автор(и)

  • Л. М. Дешко Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134156

Ключові слова:

Європейський суд з прав людини, індивідуальна заява до Європейського суду з прав людини, умови прийнятності індивідуальної заяви Європейським судом з прав людини, de minimis non curat praetor, суттєва шкода, фінансова шкода для заявника

Анотація

Стаття присвячена дослідженню запровадженої Протоколом №14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод умови прийнятності індивідуальної заяви Європейським судом з прав людини – суттєва шкода, одним з критеріїв встановлення наявності або відсутності якої є фінансова шкода. В статті виділено критерії встановлення наявності або відсутності фінансової шкоди для двох груп заявників до Європейського суду з прав людини в розумінні ст. 34 Конвенції – фізичних та юридичних осіб.

Біографія автора

Л. М. Дешко, Київський національний торговельно-економічний університет

L.М. Deshko

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основних свобод від 4 жовтня 1950 р. // Офіційний Вісник України. 1998. №13. С.270-302.

Дешко Л.М. Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій: монографія / Л.М. Дешко. Ужгород, 2016. 486 с.

Протокол №14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції, від 13 травня 2004 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_527. (дата звернення: 12.06.2018)

Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 24 червня 2013 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_001-13/paran2#n2. (дата звернення: 12.06.2018)

Пантелеева. К. Претор не занимается мелочами, или новый критерий приемлемости жалоб в Европейский Суд по правам человека // Актуальные проблемы российского права. 2015. №3 (52). С. 143–144.

Дешко Л. Конституційне право кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини: критерії de minimis / Л.М. Дешко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2016. № 3. С. 58-61.

Shefer v. Russia. 13 March, 2012 [online]. Available at: www.hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext": [""SHEFER v.RUSSIA""], "sort": ["kpdate Descending"], "documentcollectionid2" :["DECISIONS"], "itemid": ["001-109895"]} (дата звернення: 12.06.2018)

Дешко Л.М. Умови прийнятності індивідуальних заяв до Європейського Суду з прав людини / Міжнародне право: монографія / Під ред. Г.О. Анцелевича. К.: КНТЕУ, 2017. С. 151-178.

Deshko L. The reasons and motives for national court's decision: the practice of the European Court of Human Rights and national courts / L.N. Deshko // TEISE. 2016. №99. Р. 186-193.

Цибуляк-Кустевич А. Доцiльнiсть створення мiжнародного мирового суду // Науковий вiсник мiжнародного гуманiтарного унiверситету. Сер.: Юриспруденцiя. 2014. №10-2. С. 193-194.

Практичний посiбник щодо прийнятностi заяв [Електронний ресурс] // Режим доступу: httр://www.есhr.сoе.int/Doсumеnts /Аdmissibility_guidе_UKR.рdf (дата звернення: 12.06.2018)

Рішення Європейського суду з прав людини в справi «Kiусi проти Грецiї» [Електронний ресурс] // Режим доступу: httр://www.есhr.сoе.int/Doсumеnts /Аdmissibility_guidе_UKR.рdf. (дата звернення: 12.06.2018).

Рішення Європейського суду з прав людини в справi «Гюран проти Румунiї» [Електронний ресурс] // Режим доступу: httр://www.есhr.сoе.int/Doсumеnts /Аdmissibility_ guidе_UKR.рdf. (дата звернення: 12.06.2018)

Рішення Європейського суду з прав людини в справi «Будченко проти України» [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22: [%22%22CASE%20OF%20BUDCHENKO%20v.%20UKRAINE%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-142517%22]} (дата звернення: 12.06.2018)

Гуржій Т. О. Предмет адміністративного делікту / Т. О. Гуржій // Право України. 2006. № 7. С. 25-27.

Case of East/West Alliance Limited v. Ukraine [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno": ["19336/04"],"itemid": ["001-140029"]}.

Case of Guzzardi v. Italy [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22fulltext%22:[%22Guzzardi%20v.Italy%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57498%22]} (дата звернення: 12.06.2018)

Рішення Європейського суду з прав людини в справi «Україна-Тюмень» проти України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_596. (дата звернення: 12.06.2018)

Case of DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA PRIA and others v. the Czech Republic [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22: [%2272034/01%22], %22itemid%22:[%22001-87882%22]} (дата звернення: 12.06.2018)

Гуржій Т. О. Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства / Т. О. Гуржій // Адміністративне право і процес. 2014. № 3. С. 156-158.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-18

Номер

Розділ

Актуальні проблеми судочинства