DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134229

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Л. О. Кадегроб

Анотація


    У статті досліджуються сучасні конституційно-правові основи захисту прав і свобод дитини як особливого об’єкта конституційного законодавства України. Проводиться аналіз відповідних міжнародно-правових договорів, ратифікованих Україною, та національних нормативно-правових актів з досліджуваного питання. Автор пропонує розробити єдине теоретико-правове визначення поняття «конституційно-правовий статус дитини» і обґрунтовує тезу про неприпустимість ототожнення категорій «правовий статус» та «конституційно-правовий статус». В статті знаходить підтвердження теза про те, що конституційно-правовий статус дитини може реалізовуватися лише за умови його законодавчого закріплення та державного забезпечення.


Ключові слова


дитина; конституційно-правовий статус; інтереси дитини; права дитини; забезпечення статусу дитини

Повний текст:

PDF

Посилання


Кудрявцева О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні / О.М. Кудрявцева: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук за спец.12.00.02. К., 2014. 21 с.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: Міжнародний документ від 16.12.1966 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/ show/995_043 (дата звернення: 26.05.2018).

Конвенція про права дітей від 20.11.1989 р. URL: http: /zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/995_021 (дата звернення: 26.05.2018).

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. (дата звернення: 26.05.2018).

Про ратифікацію Конвенції про права дитини: Закон України від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 13. Ст. 145.

Швець І. В. Нормативне регулювання конституційно-правового статусу дитини в Україні / І.В. Швець // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 10. С. 139–146.

Шульц О. А. «Права дитини» як категорія сучасного конституційного права /О.А. Шульц // Часопис Київського університету права. 2009. № 3. С. 91–96.

Оржаховська А. А. До проблеми визначення конституційно-правового статусу дитини / Алла Оржаховська // Наукові записи Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. Вип. 4 (13). С. 40-43.

Швець І. В. Конституційно-правовий статус дитини: поняття, елементи, види /І. В. Швець // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 3. С. 116–123.

Крестовська Н.М. Конституційно-правовий статус дитини в Україні / Н.М. Крестовська // Збірник: Правовий вимір конституційної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах європейської парадигми України: матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції, 17.11.2016 р. м. Одеса. Одеса: МГУ, 2016.

С. 31-34.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 26.05.2018).

Кудрявцева О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні /О.М. Кудрявцева : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук за спец.12.00.02. К., 2014. 21 с.

Волошина І. В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні / І. В. Волошина // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 2016. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/ 123456789/ 38/1/voloshina.

pdf (дата звернення: 26.05.2018).

Кудрявцева О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Європі: історія та сучасність / О. М. Кудрявцева // Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України / За заг. ред. проф. В. В. Коваленка; матер. наук.- практ. інтернет-конференції ННІЗН НАВС (м. Київ, 23 січня 2014 р.). К. : Видавництво Ліра-К, 2014. С.71–73.

Швець І. В. Поняття та класифікація прав дитини в Україні / І. В. Швець // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 12. С.145–153.

Швець І. В. Поняття гарантій конституційно-правового статусу дитини в Україні / І. В. Швець // Науково-аналітичний журнал «Митна справа». 2013. № 2 (86). Ч. 2. Кн. 1. С. 394–400.

Шульц О.А. Становлення прав дитини в Україні як об’єкта конституційно-правового регулювання / О.А. Шульц // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2009. № 3. С. 103–109.

Кудрявцева О. М. Конституційні засади захисту прав і свобод дитини в Україні: досвід, проблеми, перспективи / О. М. Кудрявцева. URL: http://historylaw.eenu.edu. ua/ publ/2014/rozdil_2_konstitucijne_administrativne_informacijne_ta_finansove_pravo/o_kudrjavceva_konstitucijni_zasadi_zakhistu_prav_i_svobod_ditini_v_ukrajini_dosvid_problemi_perspektivi/10-1-0-99

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ aws/show/254к/96-вр/page (дата звернення 26.05.2018).

Лінник Н. В. Історичні передумови захисту прав і свобод дитини на різних етапах розвитку суспільства / Н. В. Лінник // Університетські наукові записки. 2006. № 2. С. 41–45.

Карпова П. В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні / П.В. Карпова // URL: http://legal.duan.edu.ua/ images/ stories/ Files/ 2013/ARTICLES_2/7.pdf (дата звернення: 26.05.2018).

Загребельна Я. Ю. Особливості конституційно-правового статусу дітей в Україні / Я. Ю. Загребельна URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/ handle/123456789/4598 (дата звернення: 26.05.2018).