КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

  • Л. О. Кадегроб Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134229

Ключові слова:

дитина, конституційно-правовий статус, інтереси дитини, права дитини, забезпечення статусу дитини

Анотація

    У статті досліджуються сучасні конституційно-правові основи захисту прав і свобод дитини як особливого об’єкта конституційного законодавства України. Проводиться аналіз відповідних міжнародно-правових договорів, ратифікованих Україною, та національних нормативно-правових актів з досліджуваного питання. Автор пропонує розробити єдине теоретико-правове визначення поняття «конституційно-правовий статус дитини» і обґрунтовує тезу про неприпустимість ототожнення категорій «правовий статус» та «конституційно-правовий статус». В статті знаходить підтвердження теза про те, що конституційно-правовий статус дитини може реалізовуватися лише за умови його законодавчого закріплення та державного забезпечення.

Біографія автора

Л. О. Кадегроб, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

L.O. Kadegrob

Посилання

Кудрявцева О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні / О.М. Кудрявцева: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук за спец.12.00.02. К., 2014. 21 с.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: Міжнародний документ від 16.12.1966 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/ show/995_043 (дата звернення: 26.05.2018).

Конвенція про права дітей від 20.11.1989 р. URL: http: /zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/995_021 (дата звернення: 26.05.2018).

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. (дата звернення: 26.05.2018).

Про ратифікацію Конвенції про права дитини: Закон України від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 13. Ст. 145.

Швець І. В. Нормативне регулювання конституційно-правового статусу дитини в Україні / І.В. Швець // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 10. С. 139–146.

Шульц О. А. «Права дитини» як категорія сучасного конституційного права /О.А. Шульц // Часопис Київського університету права. 2009. № 3. С. 91–96.

Оржаховська А. А. До проблеми визначення конституційно-правового статусу дитини / Алла Оржаховська // Наукові записи Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. Вип. 4 (13). С. 40-43.

Швець І. В. Конституційно-правовий статус дитини: поняття, елементи, види /І. В. Швець // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 3. С. 116–123.

Крестовська Н.М. Конституційно-правовий статус дитини в Україні / Н.М. Крестовська // Збірник: Правовий вимір конституційної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах європейської парадигми України: матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції, 17.11.2016 р. м. Одеса. Одеса: МГУ, 2016.

С. 31-34.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 26.05.2018).

Кудрявцева О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні /О.М. Кудрявцева : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук за спец.12.00.02. К., 2014. 21 с.

Волошина І. В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні / І. В. Волошина // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 2016. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/ 123456789/ 38/1/voloshina.

pdf (дата звернення: 26.05.2018).

Кудрявцева О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Європі: історія та сучасність / О. М. Кудрявцева // Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України / За заг. ред. проф. В. В. Коваленка; матер. наук.- практ. інтернет-конференції ННІЗН НАВС (м. Київ, 23 січня 2014 р.). К. : Видавництво Ліра-К, 2014. С.71–73.

Швець І. В. Поняття та класифікація прав дитини в Україні / І. В. Швець // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 12. С.145–153.

Швець І. В. Поняття гарантій конституційно-правового статусу дитини в Україні / І. В. Швець // Науково-аналітичний журнал «Митна справа». 2013. № 2 (86). Ч. 2. Кн. 1. С. 394–400.

Шульц О.А. Становлення прав дитини в Україні як об’єкта конституційно-правового регулювання / О.А. Шульц // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2009. № 3. С. 103–109.

Кудрявцева О. М. Конституційні засади захисту прав і свобод дитини в Україні: досвід, проблеми, перспективи / О. М. Кудрявцева. URL: http://historylaw.eenu.edu. ua/ publ/2014/rozdil_2_konstitucijne_administrativne_informacijne_ta_finansove_pravo/o_kudrjavceva_konstitucijni_zasadi_zakhistu_prav_i_svobod_ditini_v_ukrajini_dosvid_problemi_perspektivi/10-1-0-99

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ aws/show/254к/96-вр/page (дата звернення 26.05.2018).

Лінник Н. В. Історичні передумови захисту прав і свобод дитини на різних етапах розвитку суспільства / Н. В. Лінник // Університетські наукові записки. 2006. № 2. С. 41–45.

Карпова П. В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні / П.В. Карпова // URL: http://legal.duan.edu.ua/ images/ stories/ Files/ 2013/ARTICLES_2/7.pdf (дата звернення: 26.05.2018).

Загребельна Я. Ю. Особливості конституційно-правового статусу дітей в Україні / Я. Ю. Загребельна URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/ handle/123456789/4598 (дата звернення: 26.05.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-19

Номер

Розділ

Конституційне та муніципальне право