АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ІНСТИТУТУ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ДО ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • К. V. Kravchenko Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).166126

Ключові слова:

адміністративний судовий процес, інститут апеляції, апеляційні суди, законодавство, апеляційна скарга.

Анотація

Стаття присвячена висвітленню актуальних питань, пов’язаних із адаптацією інституту апеляційного провадження у межах адміністративного судового процесу через призму інформатизації  суспільства,  з точки зору пошуку ефективних засобів комплексної правової модернізації захисту прав людини за рахунок  посиленого судового контролю за діяльністю  судів першої інстанції.

Акцентована увага на основних напрямках модернізації  апеляційного провадження в Україні, до яких можливо віднести гармонізацію,  трансформацію  та   уніфікацію.

Біографія автора

К. V. Kravchenko, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кафедра адміністративного та господарського права

Посилання

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05 2013 № 386-р. URL : https: //zakon.rada.gov.ua/laws (дата звернення 21.04.2019).

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки : Указ Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015. URL : https: // zakon2. rada. gov. ua/ laws /show /276/2015 (дата звернення 26.04.2019).

Кайдашев Р., Лощихін О., Акімов О. Теоретико-метологічні аспеки перегляду судових рішень в апеляційному впроваджені в адміністративноу процесі України : навч. посіб. К.: ДП «Вид.дім « Персонал», 2016, 124 с.

Глуховеря М.М. Апеляційне провадження в системі проваджень адміністративного судового процесу. Форум права, 2013, № 3, С. 114-118. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_21.pdf.

Константій О.В. Інститут апеляції в адміністративному судовому процесі. Порівняльно- аналітичне право, 2016, №5 URL: http:// www.pap.in.ua/5_2016/61.pdf

Кукурудз Р.О Апеляція в адміністративно-юрисдикційному процесі: питання теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2010. 23 с.

Мінка Т.П., Глуховеря М.М. Апеляційне провадження в адміністративному судочинстві України : монографія. Дніпропетровськ, 2015, 196 с.

Потапенко С. В. Диспозитивність як принцип адміністративного процесу України. автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Харківський нац..ун-т внутрішніх справ, Харків, 2010. 20 с.

Яковенко Є. О. Реалізація конституційного права особи на апеляційне оскарження судових рішень в порядку адміністративного судочинства. Вісник

Академії митної служби України: Серія «Право», Дніпропетровськ , академія митної служби України,2011, №2(7).

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів від 03.10.2017 № 2147-VIII. Відомості Верховної Ради, 2017, № 48, Ст.436 URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19

Шамрай В. Методологічні засади впливу сучасних процесів глобалізації на розвиток конституційного права.URL.http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/35.pdf

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV (в редакції від 03.08.2017 року) URL. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15(дата звернення 27.04.2019).

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV (в редакції від 04.11.2018 року) URL.http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. (дата звернення 27.04.2019).

ДСА України оголосила про створення та функціонування Єдиної судової

інформаційно-телекомунікаційної системи. URL: https://court.gov.ua/press/general/611254/

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. Відомості Верховної Ради України, 2003, № 36, Ст.275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (дата звернення 27.04.2019).

Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996, №30, Ст. 141. URL. : // http://www.rada.gov.ua.

Про судоустрій і статус суддів від 02.06.2016 № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради, 2016, № 31, Ст.545. URL. https: //zakon. rada.gov.ua/laws/show/

-19.

Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах : Указ Президента України від 29 грудня 2017 року №455/2017. URL.https://www.president.gov.ua/documents/4552017-23394

Правові позиції Верховного Суду: дискреція судів нижчих інстанцій. URL:

http://ukrainepravo.com/scientific-thought/pravova-pozytsiya/pravovi-pozytsiyi-verkhovnogo-sudu-dyskretsiya-sudiv-nyzhchykh-instantsiy/

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-06

Номер

Розділ

Проблеми судочинства