ЗАХИСТ ВІД ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • А. S. Krivoshlykovа Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).166782

Ключові слова:

права жінок, гендерна дискримінація, права людини, гендерна рівність.

Анотація

У статті здійснено аналіз  одного з основних принципів правового статусу людини у сучасному світі – принципу гендерної рівності та заборони дискримінації. Розглядаються складові елементи цього принципу, а також позитивні та негативні зобов’язання держав щодо його забезпечення. Досліджується практика Європейського суду з прав людини про захист від гендерної дискримінації, визначено її вплив на формування національної судової практики у спорах, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі.

Посилання

The Role of the Judiciary in Promoting Gender Justice in Africa: Report of the Partners for Gender Justice Conference hosted by the Judicial Service of Ghana. Accra, Ghana. 19-21 November 2008. URL: https://www.brandeis.edu/ethics/pdfs/internationaljustice/Partners_for_ Gender_ Justice_Ghana_Report-English.pdf (дата звернення: 25.03.2019).

Кривошликова А. С. Особливості реалізації принципів гендерної політики у кримінальному законодавстві України та правозастосовній практиці. Тези наук.-практ. конф. ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Ірпінь: Видавництво УДФСУ, 2018. С. 57-60.

Посібник з європейського антидискримінаційного права. Українське видання. К.: ТОВ «К.І.С.», 2013. 196 с.

Майерс Д. Социальная психология: Интенсивный курс. СПб.: Прайм-Еврознак, 2000. 512 с.

«Ми різні – ми рівні». Основи культури гендерної рівності: навчальний посібник для учнів 9–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. О. Семиколєнової. К.: К.І.С., 2007. 176 с.

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр. (дата звернення: 25.03.2019).

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 14 «про судове рішення у цивільній справі». Вісник Верховного Суду України, 2010. №1. С. 4.

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: наук.-метод. посібник для суддів. К., 2015. 208 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_004 (дата звернення: 25.03.2019).

Case of Emel Boyrazv. Turkey 61960/08 Council of Europe: European Court of Human Rights, 2 December 2014. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-148271 (дата звернення: 25.03.2019).

Судове вирішення справ у спорах, пов’язаних із ґендерною дискримінацією: збірка кращих практик. Упорядники: Олена Уварова, Марія Ясеновська. Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. 192 с.

Фулей Т. І. Гендерна рівність при здійсненні правосуддя. Вид. 2-ге, випр. К.: ВАІТЕ, 2016. 180 с.

Христова Г. О. Освітній курс «Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї»: методичний посібник. К.: ТОВ «Компанія «ВАІТЕ», 2011. 86 с.

Пекінська декларація і Платформа дій для досягнення стратегічної цілі Н.3. С.89-91. URL: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/ BDPfA%20R.pdf (дата звернення: 25.03.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-12

Номер

Розділ

Конституційне та міжнародне право