ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ ЯК ПІДСТАВА СИНГУЛЯРНОГО ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ

Автор(и)

  • Yе. О. Ryabokon Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).166784

Ключові слова:

переведення боргу, сингулярне правонаступництво, підстави сингулярного правонаступництва, заміна боржника у зобов'язанні, зобов'язання

Анотація

У статті досліджуються питання, пов'язані з визначенням правової природи та особливостей відносин, що виникають при переході обов’язків боржника у зобов’язаннях до інших осіб. Переведення боргу розглядається як одна із підстав заміни боржника та правонаступництва. Вивчається зарубіжний досвід правового регулювання відповідних суспільних відносин.

Біографія автора

Yе. О. Ryabokon, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кафедра цивільного права

Посилання

Агарков М. М. Перевод долга (Ст.ст. 126 и 127 Гражданского кодекса РСФСР). Право и Жизнь. Москва, 1923. Книга 3. С. 23-34.

Белов В. А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. Москва: ЮрИнфоР, 2007. 266 с.

Гайдук Ю. Н. Перевод долга в гражданских правоотношениях. Дис. … канд. юрид. наук. Минск, 2002. 131 с.

Голевинский В. О происхождении и делении обязательств. Варшава: Типография Осипа Бертера, 1872. 309 с.

Гражданский кодекс Республики Молдова: закон от 06 июня 2002 г. № 1107-XV. URL:http://lex.justice.md/ru/325085/ (дата звернення: 28.03.2019).

Гражданское право. Учебник / под ред. А. Г. Калпина, А. И. Масляева. Часть 1. Москва: Юристъ, 1997. 472 с.

Гражданское уложение Германии / Науч. ред. В. Бергманн; пер. з нем. 3-е изд., дополн. Москва: Wolters Kluwer, 2008. 872 с.

Заіка Ю. О. Підстави припинення зобов’язань. Цивільне право України: Загальна частина / За ред. професорів І. А. Бірюкова і Ю. О. Заіки. Київ: Алерта, 2014. 510 с. Глава 27. С. 495-502.

Иоффе О. С. Обязательственное право. Москва: Юридическая литература, 1975. 880 с.

Касап В. І. Заміна сторін у цивільно-правовому зобов’язанні. Дис. … канд. юрид. наук. Тернопіль, 2017. 226 с.

Кот О. О. Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. – 5-те вид., перероб. і допов. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. Київ: Юрінком Інтер, 2013. Т. II. 1120 с. Глава 47. С. 7-20.

Красавчиков О. А. Сделки. Советское гражданское право: Учебник. В 2 т. / под ред. О. А. Красавчикова. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Высшая школа, 1985. Т. 1. Глава 9. С. 209-261.

Мигранов С. Дж. Перемена лиц в обязательстве: вопросы теории и практики. Дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004. 196 с.

Обязательственно-правовой закон Республики Эстония: принят 26 сентября 2001 г. URL:http://www.zakon24.ee/obazatelstvenno-pravovoj-zakon/ (дата звернення: 28.03.2019).

Постанова Верховного Суду України від 26 квітня 2017 р., судова справа № 922/1029/16. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт.URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/67041720 (дата звернення: 28.03.2019).

Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 25 квітня 2018 р., судова справа № 667/933/14-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт.URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/73657731 (дата звернення: 27.02.2019).

Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 19 вересня 2018 р., судова справа № 484/3778/16. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 76615311 (дата звернення: 28.03.2019).

Пушай В. І. Уступка вимоги і переведення боргу в цивільних правовідносинах (за матеріалами судової практики): монографія. Харків: Екограф, 2010. 180 с.

Рішення апеляційного суду Миколаївської області від 17 березня 2011 р., судова справа № 22-ц-339/11. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт.URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/14381844 (дата звернення: 27.02.2019).

Рішення апеляційного суду Житомирської області від 20 травня 2013 р., судова справа № 0603/2-2386/11. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт.URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/31329191 (дата звернення: 30.03.2019).

Рішення апеляційного суду Одеської області від 13 серпня 2013 р., судова справа № 22-ц/785/4279/13. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт.URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 33020767 (дата звернення: 25.03.2019).

Рішення апеляційного суду Львівської області від 20 листопада 2014 р., судова справа № 459/2885/13. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/44028779 (дата звернення: 25.03.2019).

Рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 22 червня 2010 р., судова справа № 2-450/1. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт.URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/53665852 (дата звернення: 25.03.2019).

Рішення Харківського районного суду Харківської області від 25 грудня 2014 р., судова справа № 635/1583/14-ц.Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 42199277 (дата звернення: 25.03.2019).

Рішення Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 06 листопада 2015 р., судова справа № 336/3453/15-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 53255505 (дата звернення: 25.03.2019).

Рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 18 січня 2016 р., судова справа № 638/13892/15-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт.URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 55093388 (дата звернення: 25.03.2019).

Рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 28 листопада 2016 р., судова справа № 638/13887/15-ц Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт.URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/63399131 (дата звернення: 24.03.2019).

Смілянець І. П. Заміна боржника у зобов’язанні за цивільним законодавством України: дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2010. 192 с.

Соломин С. К., Соломина Н. Г. Некоторые аспекты учения о переводе долга: соглашение между первоначальным должником и новым должником. URL:https://urfac.ru/?p=930 (дата звернення: 28.03.2019).

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14 вересня 2011 р., судова справа № 6-12975св11. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/18396513 (дата звернення: 28.03.2019).

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 квітня 2014 р., судова справа № 6-7489св14. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/38317062 (дата звернення: 18.03.2019).

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 червня 2016 р., судова справа № 484/4076/14-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/58073849 (дата звернення: 27.02.2019).

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 13 березня 2017 р., судова справа № 6-41886св12. Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29973373 (дата звернення: 30.03.2019).

Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. 05 декабря. № 32. Ст. 3301.

Civil Code of the Islamic Republic of Iran of 23 May 1928. URL:https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid= 49997 adb27&skip=0&query=Civil%20Code (дата звернення: 28.03.2019).

Civil Code of the Netherlands (Burgerlijk Wetboek): revised in 1992. URL:

http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm (дата звернення: 28.03.2019).

Civil Code of Hungary: Act IV of 1959, 1 May 1960. URL:

http://www.refworld.org/docid/4c3456fc2.html (дата звернення: 28.03.2019).

Principles Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame ofReference (DCFR). Edited by Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nölke and Hugh Beale, Johnny Herre, Jérôme Huet, Matthias Storme, Stephen Swann, Paul Varul, Anna Veneziano and Fryderyk Zoll Munich: Sellier, European Law Publishers, Outline Edition, 2009. 644 p.

UNIDROIT Principles of InternationalCommercial Contracts. 2016 Edition.Rome: International Institute for the Unification of Private Law(UNIDROIT), 2016. 460 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-12

Номер

Розділ

Цивільне право