ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • L. P. Martunyuk Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).170523

Ключові слова:

допоміжні репродуктивні технології, батьки, сурогатна матір.

Анотація

Статтю присвячено аналізу деяких проблемних аспектів правового регулювання застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, з огляду на законодавче врегулювання цього виду відносин та основних проблем їх практичного застосування.

Акцентується увага на тому, що, незважаючи на закріпленні на законодавчому рівні можливості застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, на сьогоднішній день, виникає багато проблем при застосуванні вказаних технологій на практиці.

Біографія автора

L. P. Martunyuk, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кафедра цивільно-правових дисциплін

Посилання

Головащук А. П. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. Дис. на здоб. наук.ступ. канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ. 2017. 258 с.

Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів СРСР у питаннях, що стосуються жінок, сім'ї і дитинства: Закон СРСР від 22.05.1990 р. № 1501-I. Відомості Верховної Ради СРСР. 1990. № 23. Ст. 422.

Про шлюб та сім’ю: Кодекс України від 20 червня 1969 р. № 2006-VIІ (назва в ред. Закону № 2488-12 від 23.06.1992. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2006-07

Мироненко В. П., Пилипенко С. А. Сімейне право України: підручник для студ. вищ. навч. закладів / за заг. ред. В. П. Мироненко. Київ: Правова єдність, 2008. 477 с.

Цивільний кодекс України: Закон України № 435-IV від 16 січня 2003 року. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III.Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21–22. Ст. 135.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII.Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.

Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2013 р. № 787. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13

Про Національну програму «Репродуктивне здоров’я 2001–2005»: Указ Президента України № 203/2001 від 26.03.2001 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/203/2001

Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року»: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1849. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1849-2006-%D0%BF

Аблятіпова Н. А. Проблеми сурогатного материнства в Україні. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Одеса: Одеська нац. юрид. академія, 2009. Вип. 51. С. 167–173.

Розгон О. Сурогатне материнство: проблеми правового та договірного регулювання. Мала енциклопедія нотаріуса. 2010. № 3 (51). URL: http://yurradnik.com.ua/zhurnal-men/rubrikator/rubrika-zhurnalu-men/?term=54

Про репродуктивні права та гарантії їх здійснення: Проект Закону України № 5105 від 10.02.2004 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=17135

Про регулювання питань щодо допоміжного материнства та забезпечення державними гарантіями рівних прав та можливостей матерів: Проект Закону України № 4647 від 11.06.2009 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=35510

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій: Пропозиції Президента України до Законувід 12.12.2012 р. № 0989. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44968

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Свитнев К. М. Сурогатне материнство і подружній статус. Жіночий лікар. Київ, 2011. № 1. С. 34–37.

Головащук А. П. Допоміжні репродуктивні технології як спосіб реалізації права на материнство. Верховенство права, законність та права людини: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28–29 черв. 2012 р.). Київ: Центр правових наук. досліджень, 2012. С. 31–32.

Про права дитини: Конвенція ООН від 20.11.1989 р. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Байбороша Н. С. Право одиноких мужчин и женщин на реализацию программы суррогатного материнства. Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнар. наук. конф. «Сьомі осінні юридичні читання»: у 4 ч., (Хмельницький, 28–29 листоп. 2008 р.). Хмельницький: Хмельницький ун-т управління та права, 2008. Ч. 3: Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес. С. 19–22.

Свитнев К. Н. Вспомогательные репродуктивне технологи: правовые коллизии. Правовые вопросы в здровоохранении. 2011. № 5. С. 52–59.

Свитнев К. Н. ВРТ и право на материнство. Медицинское право. 2010. № 3. С. 5–9.

Свитнев К. Н. Право на продолжение рода при помощи ВРТ. Юридические гаранти и этические аспекты. Медицинское право и биоэтика – гаранты обеспечения права граждан на охрану здоровья: сб. трудов Всероссийской науч.-практ. конф. (Казань, 3-4 июня 2011 г.). Казань. 2011. С. 234–239.

Коренга Ю. В. Аналіз основних понять сурогатного материнства. Часопис Академії адвокатури України. 2012. № 2 (15). URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12kyvpsm.pdf

Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні: Наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 р. за № 719/4940). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00

Венедіктова І. В. Правове регулювання послуг з сурогатного материнства за чинним законодавством України. Medix. Anti-Aging. Антиэйджинг. Антистаріння: журнал укр. лікарської еліти (ТОВ «Медікс»). Київ, 2010. № 3 (15). C. 62–63.

Журавльов Д. «Сурогатне материнство» має право на захист нотаріусом. Юридичний журнал. 2008. № 12. С. 111–112.

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 25 липня 2013 р., судова справа № 2610/22368/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32701643

Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 22 січня 2014 р., судова справа № 22-ц/796/331/2014. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37344992

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-14

Номер

Розділ

Цивільне право