ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА США

Автор(и)

  • Y. E. Borisova Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).170643

Ключові слова:

делікт, деліктне зобов'язання, деліктна відповідальність, юридичний факт, правопорушення

Анотація

 

Стаття містить аналіз основних положень цивільного права України та США про підстави виникнення деліктних зобов'язань. Оскільки у цивільному праві обох країн поняття деліктного зобов'язання пов'язане з поняттям деліктної відповідальності, визначається співідношення вказаних понять.

Акцентується увага на особливостях виникнення окремих видів деліктних зобов'язань, зумовлених специфікою регулювання деліктних відносин у деяких штатах США.

Біографія автора

Y. E. Borisova, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кафедра цивільно-правових дисциплін

Посилання

Restatement of the Law, Second, Torts: The American Law Institute. URL: https://cyber.harvard.edu/privacy/Privacy_R2d_Torts_.htm (дата звернення: 25.04.2019).

The Civil Code of the State of California. URL: https://law.justia.com/codes/ california/2017/code-civ/ (дата звернення: 25.04.2019).

Гринько С. Д. Деліктні зобов'язання римського приватного права: поняття, система, рецепція: монографія; за наук. ред. Є. О. Харитонова. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. 724 с.

Канзафарова І. С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. К.: ІДІП НАНУ, 2007. 453 с.

Отраднова О. О. Недоговірні зобов'язання в цивільному праві України: навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2009. 240 с.

Правовая система США. 3-й выпуск. М.: Новая юстиция, 2007. 1216 с.

Римское частное право: Учебник / Под ред. И. Б Новицкого и И. С. Перетерского. М.: Новый Юрист, 1998. 512 с.

Рождественский Н. Римское гражданское право: Изложенное по Маккельдею: [в 2 т.]. Санкт–Петербургъ: Типографія Карла Крайя, 1830. Т. 2: Особенная часть. 528 с.

Соловьева С. В. Основные институты обязательственного права правовой системы США: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2007. 225 с.

Цивільне право України: підручник. 2-е вид., перероб. і доп. У 2 частинах / За ред. проф. Р. Б. Шишки (кер. авт. кол.), ч. 2. Особлива. К.: Видавництво Ліра-К, 2018. 996 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. К.: Юрінком Інтер, 2007. Т. 2. 552 с.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 25.04.2019).

Шишка Р.Б. Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов'язання. Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (право). 2013. Вип. 2. С. 206-216.

Юриста О. Динаміка правоохоронних відносин. Право України. 2001. № 2. С. 31-34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-18

Номер

Розділ

Порівняльне та зарубіжне право