ПРАВО АВТОРА НА ВЛАСНІ ДІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР

Автор(и)

  • Ю. О. Кріцак Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.1%20(18).44633

Ключові слова:

автор, здійснення авторського права, літературний твір, інтелектуальна власність, право авторства

Анотація

Виявлені особливості права автора на власні дії при здійсненні авторського права на літературний твір. Одержали додаткову аргументацію окремі ас­пекти здійснення авторського права на літературний твір. Доводиться, що право на власні дії є одним із основних, завдяки чому відбувається здій­снення авторського права на літературний твір.

Посилання

Харитонова Е. И. Гражданские правоотношения интеллектуальной собственности, возникающие в результате творчества (концептуальные основы) [Текст] : моногр. / Е. И. Харитонова. — [изд. 2-е, перераб. и доп.]. — Одесса : Феникс, 2012. — 413 с.

Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект [Текст] : монографія / Р. Б. Шишка. — Х. : Вид-во НУВС, 2002. — 368 с.

Заєць О. В. Право вільного використання об’єктів авторського права за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. В. Заєць. — К. : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2009. — 18 с.

Стефанчук М. О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав [Текст] : монографія / М. О. Стефанчук. — К. : КНТ, 2008. — 184 с.

Вавилин Е. В. Осуществление и защита гражданских прав [Текст] : монографія / Е. В. Вавилин. — М. : Волтерс Клувер, 2009. — 360 с.

Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти) [Текст] : монографія / за заг. редакцією В. В. Луця. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. — 320 с.

Мэггс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность [Текст] / П. Б. Мэггс, A. П. Сергеев. — М. : Юристъ, 2000. — 400 с.

Рузакова О. А. Право интеллектуальной собственности [Текст] / О. А. Рузакова. — М. : Московская финансово-промышленная академия, 2004. — 308 с.

Цивільне право : підручник : у 2 т. [Текст] / за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, B. Л. Яроцького. — Х. : Право, 2011. — Т. 1. — 656 с.

Цивільне право України. Альбом схем : навчальний посібник [Текст] / за заг. ред. Є. О. Мічуріна. — [вид. 3-тє, перероб. та доп.] — Х. : ФОП Мічуріна Н. О., 2010. — 448 с.

Клейменова С. М. Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб’єктів авторського права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. М. Клейменова. — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2004. — 18 с.

Стреля М. І. Авторське право на літературний і художній твори в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. І. Стреля. — Одеса : Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2011. — 22 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-18

Номер

Розділ

Цивільне та земельне право