ПЕНСІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ СИСТЕМ (ВСТУП ДО ПРОБЛЕМИ)

Автор(и)

  • М. Шумило Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.1%20(18).44642

Ключові слова:

пенсія, пенсійні правовідносини, система, системний підхід, правовідносини як система

Анотація

У статті розглядається нова для права соціального захисту в цілому та пенсійного забезпечення зокрема проблема системного підходу до вивчення правовідносин у цій галузі права. Теорія систем займає важливе місце у су­часних наукових дослідженнях; у статті зроблено спробу проаналізувати пенсійні правовідносини крізь призму системи. Вперше запропоновано роз­глядати пенсійні правовідносини як систему. Наводиться низка загальнонаукових досліджень з теорії систем, що дає можливість застосовувати ці знання для більш глибокого розуміння сучасного стану та тенденцій розви­тку системи пенсійного забезпечення в Україні. Зроблено також висновок про те, що при характеристиці пенсійних правовідносин з позицій систем­ного підходу можна застосовувати не тільки термін «система», але і термін «структура» пенсійних правовідносин.

Посилання

Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії : монографія / Н. М. Оніщенко. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — 352 с.

Всемирная энциклопедия: Философия / глав. науч. ред. А. А. Грицанов. — М. : АСТ, Мн. : Харвест, Современный литератор, 2001. — 1312 с.

Протасов В. Н. Правоотношение как система : монография / В. Н. Протасов. — М. : Юридическая литература, 1991. — 143 с.

Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем / под общ. ред. Е. Б. Кубко. — К. : Юринком, 1997. — 192 с.

Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — критический обзор / Л. фон Берталанфи // Исследования по общей теории систем : сб. переводов / общ. ред. В. И. Садовского и Э. Г. Юдина. — М. : Прогресс, 1969. — 521 с.

Акоф Р. Л. Системы, организации и междисциплинарные исследования / Р. Л. Акоф // Исследования по общей теории систем : сб. переводов / общ. ред. В. И. Садовского и Э. Г. Юдина. — М. : Прогресс, 1969. — 521 с.

Аверьянов А. Н. Системное познание мира: Методологические проблемы / А. Н. Аверьянов. — М. : Политиздат, 1985. — 263 с.

Дудник І. М. Вступ до загальної теорії систем : навч. посіб. / І. М. Дудник. — Полтава, 2010. — 129 с.

Шумило М. М. Пенсійна реформа 2011 року: критичний аналіз / М. М. Шумило // Судова практика : науково-практичний журнал. — 2012. — № 6. — С. 24—32.

Садовский В. Н. Задачи, методы и приложения общей теории систем / В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин // Исследования по общей теории систем : сб. переводов / общ. ред. В. И. Садовского и Э. Г. Юдина. — М. : Прогресс, 1969. — 521 с.

Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональной системы : избранные труды. / П. К. Анохин. — М. : Наука, 1978. — 400 с.

Луман Н. Поняття цілі і системна раціональність: щодо функцій цілей у раціональних системах / Н. Луман ; пер. з нім. М. Бойченка і В. Кебеладзе. — К. : Дух і Літера, 2011. — 336 с.

Протасов В. Н. Лекции по общей теории права и теории государства / В. Н. Протасов, Н. В. Протасова. — М. : Издательский дом «Гододец», 2010. — 752 с.

Тузов Н. А. Структура правоотношения / Н. А. Тузов // Проблемы теории государства и права : учеб. / под ред. В. М. Сырых. — М. : Эксмо, 2008. — 528 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-18

Номер

Розділ

Трудове право, право соціального забезпечення