ГІДНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ЯК КАТЕГОРІЯ ТРУДОВОГО ПРАВА

Автор(и)

  • О. В. Байло Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.1%20(18).44645

Ключові слова:

честь і гідність, гідність працівника, норми трудового права

Анотація

У статті визначається поняття «гідність працівника» як категорія трудового права. Обґрунтовується необхідність розробки ефективного галузевого меха­нізму забезпечення права працівників на захист їхньої гідності на роботі. 

Посилання

Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // Урядовий кур’єр. — 2010. — 17 лист., № 215.

Європейська соціальна хартія (переглянута) // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 51. — Ст. 2096.

Новітнє вчення про тлумачення правових актів : навч. посіб. з курсу тлумачення правових актів для суддів, що проходять підвищення кваліфікації, і кандидатів на посади суддів, що проходять спеціальну підготовку / В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, А. Г. Ярема та ін. — X. : Право, 2013. — 752 с.

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи : постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009, № 1 // Вісник Верховного Суду України. — 2009. — № 3. — С. 7.

Лагутіна І. В. Право працівника на трудову честь та гідність як особисте немайнове трудове право // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». — 2012. — Т. 25 (64); № 1. — С. 80-86.

Баглай М. В. Конституционализм и политическая система в современной России // Жур¬нал российского права. — 2003. — № 11. — С. 10-19.

Жерукова А. Б. Обеспечение права работника на защиту своего достоинства во время трудовой деятельности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. Б. Жерукова. — М., 2011. — 193 с.

Блюмкин В. А. Честь, достоинство, гордость / В. А. Блюмкин. — М., 1963. — 356 с.

Лушникова М. В. Сущность и природа права работника на защиту достоинства, трудовой чести и деловой репутации / М. В. Лушникова // Вестник Пермского университета. — Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2010. — № 1 (7). — С. 32-38.

Иоффе О. С. Новая кодификация советского гражданского законодательства и охрана чести и достоинства граждан / О. С. Иоффе // Советское государство и право. — 1962. — № 7. — С. 59-71.

Лушников А. М., Лушникова М. В. Права работника на защиту трудовой чести и достоинства и обеспечение равенства возможностей на продвижение по работе (теоретико-прикладной анализ ст. 2 Трудового кодекса РФ) / А. М. Лушников, М. В. Лушникова // Трудовое право. — 2009. — № 2. — С. 23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-18

Номер

Розділ

Трудове право, право соціального забезпечення