УНІФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Автор(и)

  • Є. Д. Стрельцова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.4%20(25).44669

Ключові слова:

міжнародне приватне право, уніфікація права, міжнародно-договірна уніфікація, регіональна уніфікація, ненормативна уніфікація

Анотація

Загальний огляд сучасних проблем уніфікації міжнародного приватного пра­ва дозволяє дійти висновку про те, що уніфікація, у різних її проявах, способах і формах, була і залишається закономірною тенденцією розвитку міжнародного приватного права. Багато в чому чинники політичного і економічного характеру впливають на динаміку тих чи інших форм уніфікації. Розвиток і зміцнення таких принципів приватного права, як автономія волі сторін, свобода договору, а також зміна кількості та якості різного роду правовідносин між суб’єктами різнонаціональних правових систем, інтеграційних об’єднань (наприклад, ЄС) призвели до переосмислення традиційних форм уніфікації та вироблення альтернативної, не­нормативної, уніфікації, а також нових способів і прийомів, таких як: дифузія права, експорт права, трансплантація норм права тощо. Для досягнення цілей уніфікації доцільно використовувати, залежно від конкретних обставин, весь наявний «арсенал» уніфікації, а в необхідних випадках — різні її форми, способи тощо можливо використовувати у поєднанні.

Біографія автора

Є. Д. Стрельцова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

E. J. Streltsova

Посилання

Маковский А. Л. Проблемы международного частного морского права [Текст]: дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03 /А. Л. Маковский. — М., 1984. — 421 с.

Вилкова Н. Г. Договорное право в международном обороте [Текст] / Н. Г. Вилкова. — М. : Статут, 2002. — 511 с.

Frederic D. C. Political Participation and Legal Reform in the International Maritime Rulemaking Process: From the Hague Rules to the Hamburg Rules [Text] / D. C. Frederic // 22 Journal of Maritime Law and Commerce. — 1991. — P. 81—117.

Стрельцова E. Д. Этапы формирования единообразного морского права [Текст] / Е. Д. Стрельцова // Правова держава. — 2012. — № 12. — С. 381—388.

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883 [Electronic resource]. — Access mode: ww.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514 — Title from the screen; the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works [Electronic resource]. — Access mode: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698 — Title from the screen.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: практика применения в России и за рубежом [Текст] / Отв. ред. А. С. Комаров. — М. : Волтерс Клувер, 2007. — 288 с.

Berger K. The Creeping Codification of the Lex Mercatoria [Text] / K. Berger // Kluwer Law International. — 1999. — P. 243—275.

Sweet A. S. The New Lex Mercatoria and Transnational Governance [Electronic resource] / Faculty Scholarship Series. — 2006. — Paper 92. — Access mode: http://digitalcommons. law.yale.edu/fss_papers/92 — Title from the screen.

Вахин С. В. Субправо (международные своды унифицированного контрактного права) [Текст] / С. В. Вахин. — СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. — 311 с.

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985) with amendments as adopted in 2006 [Electronic resource]. — Access mode: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html — Title from the screen.

UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation with Guide to Enactment and Use (2002) [Electronic resource]. — Access mode: http://www.uncitral.org/pdf/english/ texts/arbitration/ml-conc/03—90953_Ebook.pdf — Title from the screen.

Redfern A. Law and Practice of International Commercial Arbitration [Text] /A. Redfern. — London: Sweet & Maxwell, 2004. — 659 p.

Лунц Л. А. Курс международного частного права: В 3 т. [Текст] / Л. А. Лунц. — М. : Спарк, 2002. — 1007 с.

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR) [Electronic resource]. — Access mode: http: // ec.europa.eu/justice/contract/files/European-private-law_en.pdf — Title from the screen.

Рафалюк E. E. Решения судов интеграционных объединений Латинской Америки как форма унификации международного частного права: дис. ... канд юрид. наук: 12.00.03 «Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право» [Текст] / E. E. Рафалюк. — М., 2010. — 194 с.

Twining W. Diffusion and Globalization Discourse [Text] / W. Twining // Harvard International Law Journal. — 2006. — Vol.47. N.2. — P. 507-515.

ICC Rules of Arbitration (1998) [Electronic resource]. — Access mode: http://www.icc.se/ skiljedom/rules_arb_english.pdf — Title from the screen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-19

Номер

Розділ

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право