ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Автор(и)

  • О. М. Нагуш Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.4%20(25).44681

Ключові слова:

ordre public, публічний порядок, застереження ordre public, застереження про публічний порядок

Анотація

Досі тривають намагання розкрити зміст поняття публічного порядку. Причина цьому — сама специфіка категорії публічного порядку. Категорія ця перш за все не правова, а соціальна, належна до категорій та понять системи внутрішньодержавних відносин. Тому, в кожному конкретному випадку вирішення питання про застосування іноземного права має проводитись з точки зору категорій саме цієї системи: як зачіпаються інтереси держави, який вплив здійснюється на ці інтереси, чи можна внаслідок такого впливу вивести систему з рівноваги та ін. Механізм захисних застережень, як спосіб унеможливити руйнівний вплив іноземного законодавства на національний публічний порядок, сьогодні добре відомий у міжнародному приватному праві. У статті дається огляд одного з них — застереження про публічний порядок. З аналізу природи та характеру формулювань національних норм різних держав видно, що положення, спрямовані на захист національного публічного порядку, можуть конструюватися по-різному. Світовій практиці відомі дві концепції застереження ordre public: позитивна та негативна; причому негативна концепція застереження про публічний порядок є домінуючою у сучасному міжнародному приватному праві. Застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві України дає можливість, з одного боку, захистити національний публічний порядок, а з іншого — реалізувати певні міжнародні приватноправові інтереси через встановлення зв’язків останніх з тією правовою системою, яка і виступає підґрунтям суб’єктивних прав та обов’язків.

Біографія автора

О. М. Нагуш, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

O. N. Nagush

Посилання

Раапе Л. Международное частное право [Text] / Л. Раапе. — М. : Иностр. лит., 1960. — 607 с.

Kain B., Yoshida D. The Doctrine of Public Policy in Canadian Contract Law [Electronic source] : Brandon Kain, Douglas T. Yoshida // Annual Review of Civil Litigation. — 2007. — Access mode: https://www.mccarthy.ca/pubs/The Doctrine of Public Policy in Canadian Contract Law.pdf (reference date : 20.05.2015 ). — Title from the screen.

Лунц Л. А. Курс международного частного права: В 3 т. [Text] / Л. А. Лунц. — М. : Спарк, 2002. — 1007 с.

Пиленко А. Очерки по систематике частного международного права [Text] / А. Пиленко. — СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1911. — 444 с.

Макаров А. Н. Основные начала международного частного права [Text] / А. Н. Макаров. — М. : Юрид. изд-во Наркомюста РСФСР, 1924. — 151 с.

Международное частное право: учеб. [Text] / Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2009. — 688 с.

Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону [Text] / за ред. А. Довгерта. — Х. : ТОВ «Одіссей», 2008. — 352 с.

Міжнародне приватне право: підручник [Text] / за ред. А. С. Довгерта і В. І. Кисіля. — 2-ге вид. — К. : Алерта, 2014. — 656 с.

Merezhko O. Public Policy (Ordre Public), Mandatory Norms and Evasion of Law in Ukrainian Private International Law [Electronic resource] : Oleksandr Merezhko // Czech Yearbook of International Law. — 2012. — Vol. 3. Public Policy and Ordre Public. — Access mode: https://books.google.com.ua/booksid=BnpVBAAAQBAJ&pg=PA149&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false (reference date : 17.05.2015 ). — Title from the screen.

Международное частное право: Иностранное законодательство [Text] / сост. и научн. ред. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. — М. : Статут, 2000. — 892 с.

Про міжнародне приватне право [Electronic resource] : Закон України від 23.06.2005 р. із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 09.06.2013 р. — Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2709–15 (дата зверн : 20.05.2015). — Title from the screen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-19

Номер

Розділ

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право