ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЯК ПРАВОВИЙ НАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

Автор(и)

  • А. Л. Святошнюк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.4%20(25).44690

Ключові слова:

відшкодування збитків, правовий наслідок, порушення договору

Анотація

Відшкодування боржником, який не виконав або неналежно виконав зобов’язання, шкоди, що виникла у зв’язку з цим у кредитора, у всіх досліджуваних країнах розглядається як захід цивільно-правової відповідальності, що має суто майновий характер. Загальними для всіх країн є принципи відшкодування збитків: відшкодування має бути повним, тобто відшкодовується як позитивна шкода (реальні витрати й втрати кредитора), так і неодержані ним доходи (які він міг би отримати, якби зобов’язання було виконане боржником належно); грошове відшкодування має суто компенсаційний характер, тобто воно повинно відновити становище кредитора і поставити його у таке положення, в якому б він знаходився, якби зобов’язання було виконане, але цим і обмежується обсяг відповідальності боржника. Існують окремі винятки з цих загальних правил, що були розглянуті у даному науковому дослідженні.

Біографія автора

А. Л. Святошнюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

A. L. Svyatoshnyuk

Посилання

Цивільний кодекс України [Electronic resource] : Закон України від 16.01.2003 р. із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 23.07.2014 р. — Access mode: http://zakon1.rada.gov.ua. — Title from the screen.

Obèanský zákoník [Electronic resource] : The Law of Chez Republic of 20.02.2012, with changes, made according to the Laws of Chez Republic on a state of 22.01.2015. — Access mode: http://www.zakonycr.cz/seznamy/040–1964-sb-obcansky-zakonik.html. —Title from the screen.

Codice civile Italiano [Electronic resource] : The Law of Italy of16.03.1942, with changes, made according to the Laws of Italy on a state of 12.03.2015. — Access mode: http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Codciv.htm. — Title from the screen.

Código сivil Еspañol [Electronic resource] : The Law of Spain of 24.07.1889, with changes, made according to the Laws of Spain on a state of 14.06.2014. — Access mode: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=221319. — Title from the screen.

Burgerliches Gesetzbuch [Electronic resource] : The Law of Germany of 18.08.1986, with changes, made according to the Laws of German on a state of 4.03.2015. — Access mode: http://www.gesetzeiminternet.de/bgb/index/html. — Title from the screen.

Le Code civil des Français [Electronic resource] : The Law of France of 21.03.1804, with changes, made according to the Laws of France on a state of 1.08.2015. — Access mode: http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/pointsrepere_codecivil04_delage. asp. — Title from the screen.

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. [Electronic resource]. — Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_003. — Title from the screen.

Витрянский В. В. Проблемы арбитражно-судейской защиты гражданских прав имущественного оборота [Text] : дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. В. Витрянский — M., 1996. — 23 p.

Подцерковний О. П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики [Text] / О. П. Подцерковний — Ed. 1. — Київ: «Юстиніан», 2006. — 426 p.

James V. Calvi. American Law and Legal Systems [Text] / V. James– Ed.7. — 2011. — 530 p.

Best A., David W. Barnes. Basic Tort Law: Cases, Statutes, and Problems [Text] / David W. Barnes — New York: Aspen, 2003. — 324 p.

Shapo, Marshall S. Principles of Tort Law [Text] / S. Marshall — Ed.2 –St. Paul, Minn.: West. — 654 p.

Calnan Alan. A Revisionist History of Tort Law [Text] / A. Alan — Durham, N. C.: Carolina Academic Press. — 2003. — 451 p.

Loiacono Kristin. A Good Fight in the House. Over Medical Malpractice «Reform» [Text] / K. Loiacano — Trial 11. — 2003. — 232 p.

Зенин И. А. Гражданское и торговое право капиталистических стран [Text] / И. A. Зенин — M.: Изд-во МГУ, 1992. — 421 p.

Дзера І. О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні [Text] / I. O. Дзера — K.: Юрінком Інтер, 2001. — 286 p.

Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран [Text] / Под ред. В. K. Пучинского, М. И. Кулагина — M.: Изд-во Университета дружбы народов, 1986. — 336 p.

Германское гражданское уложение. Основы гражданского права Германии [Text]. — M.: Изд-во Бек, 1996. — 432 p.

Цивільне право України: Підручник у 2-х книгах [Text] / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — B.1. — K.: Юрінком Інтер, 2001. — 736 p.

Ансон В. Р. Договорное право [Text] / В. Р. Ансон — M.: Юрид. лит., 1984. — 464 p.

Организационные и правовые основы коммерческой деятельности на рынках Англии, США и Канады [Text] / Под ред. В. М. Смирнова. — M., 1997. — 434 p.

Ласк Г. Гражданское право США (право торгового оборота) [Text] / Под ред. Е. А. Флейшиц. — M.: Изд-во иностранной литературы, 1961. — 52 p.

Богатых Е. Гражданское и торговое право капиталистических государств [Text] / E. Богатых. — M.: Юрист, 2004. — 367 p.

Schlechtriem Peter. Internanionales Kaufrecht [Text] / P. Schlechtriem. — Tubingen, 1996. — 364 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-19

Номер

Розділ

Цивільне та земельне право